Nghị quyết về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc08:37, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)

(Số: 22/NQ-HĐND ngày 8-12-2018)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18-6-2014;

Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13-9-2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10-9-2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 2-12-2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 225/TTr-UBND ngày 30-11-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư các dự án; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định với nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận, kết nối với mạng lưới giao thông trong khu vực và hệ thống đường giao thông quốc gia, phát huy tốt vai trò, hiệu quả của các dự án trong khu vực đã và đang triển khai.

- Tạo bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch của vùng kinh tế biển Nam Định nói riêng, của tỉnh Nam Định và vùng đồng bằng sông Hồng nói chung; đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão.

- Từng bước hoàn chỉnh và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 65,80km, trong đó:

+ Chiều dài đầu tư xây mới khoảng 38,43km;

+ Chiều dài tuyến cải tạo, nâng cấp khoảng 13,09km;

+ Chiều dài tuyến tận dụng hoặc đi trùng dự án khác khoảng 14,28km.

- Điểm đầu dự án: Km0 + 00 tại đê hữu sông Hồng, đê biển Giao Thủy, xóm 29, xã Giao Thiện, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định.

- Điểm cuối dự án: Km65 + 800 tại bờ tả sông Đáy, đê biển Nghĩa Hưng, xóm Ngọc Hùng, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

- Quy mô đầu tư: Toàn tuyến đầu tư theo quy mô tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (tiêu chuẩn TCVN 4054-2005)

3. Nhóm dự án: nhóm A

4. Tổng mức đầu tư dự án: 2.791,4 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: các huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2019-2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành và các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục để trình các bộ, ngành Trung ương thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư; Triển khai thực hiện dự án theo đúng chủ trương đầu tư được duyệt, đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 8-12-2018 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,