Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017...
Cập nhật lúc07:51, Thứ Ba, 29/01/2019 (GMT+7)

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

(Số: 30/2018/NQ-HĐND ngày 8-12-2018)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định:

1. Sửa đổi, bổ sung tiết 7.1, điểm 7, Mục IV, phần A như sau:

“7.1. Thu tiền sử dụng đất khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch hàng năm được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân; thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đã sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư tập trung tại các xã do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư và các điểm dân cư khác. Sau khi trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (nếu có) số tiền còn lại được tính là 100% nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định, được điều tiết theo tỷ lệ và quản lý sử dụng như sau: 

a) Thu tiền sử dụng đất tại các xã, thị trấn: Ngân sách tỉnh 30%; ngân sách huyện, thành phố 20%; ngân sách xã, thị trấn 50%.

b) Thu tiền sử dụng đất tại các phường của Thành phố Nam Định: Ngân sách tỉnh 30%; ngân sách thành phố 70%”.

2. Sửa đổi, bổ sung tiết 7.2, điểm 7, Mục IV, phần A như sau:

“7.2. Thu tiền sử dụng đất tái định cư cho nhân dân làm nhà ở, các khu đô thị tại Thành phố Nam Định và các khu đô thị tại thị trấn các huyện: Ngân sách tỉnh 100%”.

3. Sửa đổi, bổ sung tiết 7.3, điểm 7, Mục IV, phần A như sau:

“7.3. Thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn các xã do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư: Ngân sách tỉnh 100%”.

4. Sửa đổi, bổ sung nội dung (-) thứ nhất, Mục I, phần B như sau:   

“ - Ngân sách tỉnh: Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội do tỉnh quản lý; chi đầu tư phát triển trong các chương trình mục tiêu quốc gia do các cơ quan, địa phương thực hiện; các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật.

Đối với chi đầu tư cho các dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất tái định cư, các khu đô thị tại Thành phố Nam Định; nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu đô thị tại thị trấn các huyện; nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn các xã do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư như sau:

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất tái định cư cho nhân dân làm nhà ở và các khu đô thị tại Thành phố Nam Định: Ngân sách tỉnh cấp lại 100% để chi đầu tư xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố Nam Định.

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất các khu đô thị tại thị trấn các huyện: Chi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của dự án; chi đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thuộc dự án; số còn lại để chi đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện và ưu tiên cho các công trình, dự án của thị trấn có đất bị thu hồi theo danh mục và kinh phí phân bổ các công trình, dự án được Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn các xã do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư: Chi cho giải phóng mặt bằng của dự án; chi cho đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thuộc dự án; số còn lại được coi là 100% và được sử dụng như sau: Ngân sách tỉnh 30% để chi đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình do tỉnh quản lý; cấp lại 70% để chi đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện và ưu tiên cho các công trình, dự án của xã có đất bị thu hồi theo danh mục và kinh phí phân bổ các công trình, dự án được Hội đồng nhân dân huyện thông qua”.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 8 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2019./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,