Kết quả sau hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Cập nhật lúc08:07, Thứ Tư, 02/01/2019 (GMT+7)

Hai năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đi vào nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đó chính là nền tảng quan trọng để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng đổi mới, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch của cấp ủy và kế hoạch của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện với những nội dung cụ thể, xác định rõ những nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên cũng như những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình với những nhóm giải pháp cụ thể và khả thi. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Đồng thời hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với kiểm điểm và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hằng năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 605-QĐ/TU ngày 17-11-2017 về “đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các Đảng bộ huyện, thành phố và Đảng ủy trực thuộc tỉnh” và Quy định số 606-QĐ/TU ngày 17-11-2017 về “đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Tỉnh ta là địa phương đầu tiên ban hành các văn bản với những quy định cụ thể, chi tiết, xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho từng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo hằng năm; nhiều địa phương khác đã đến trao đổi kinh nghiệm. Đặc biệt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân hằng năm và đột xuất theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), bám sát Quy định số 03-QĐi/TU ngày 15-11-2018 của Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu phải quyết liệt, gương mẫu, đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát huy vai trò nêu gương, tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy một cách nghiêm túc, theo đúng quy định. Với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, tập thể và từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá khách quan, đúng ưu điểm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện; đồng thời gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Nông thôn mới xã Xuân Phú (Xuân Trường).
Nông thôn mới xã Xuân Phú (Xuân Trường).

Quán triệt nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo và các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phù hợp với tình hình và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) luôn gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn được những vấn đề đột phá, những vấn đề khó, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và lộ trình thực hiện. Lấy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, nhận xét, phân loại, bình xét tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã sớm đi vào cuộc sống và đã tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó chuyển biến rõ nét nhất là các cấp ủy Đảng đã quyết tâm mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên. Xây dựng được đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh, cán bộ, đảng viên không vi phạm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kỷ luật Đảng đối với cán bộ, đảng viên vi phạm trong năm qua cũng đã hạn chế. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đã đi vào thực chất và được nhìn nhận một cách khách quan. Kết quả đánh giá, phân loại tổ chức Đảng trong năm qua, trong số 1.039 tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá chất lượng có: 516 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh (bằng 49,66%), 447 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (bằng 43,02%), 74 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ (bằng 7,12%), 2 tổ chức cơ sở Đảng yếu kém (bằng 0,19%); trong số 97.167 đảng viên được đánh giá chất lượng, có: 11.057 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (bằng 14,97%), có 73.874 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (bằng 76,03%), 11.655 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (bằng 11,99%), 581 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (bằng 0,6%)… Bên cạnh đó, ý thức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả thực thi công vụ; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bước chuyển tích cực. Những vấn đề tồn tại, nổi cộm bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm đã được các cấp, các ngành chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp. Các khâu của công tác cán bộ được triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 được thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần thẳng thắn, mang tính xây dựng, có nhiều đổi mới mang lại hiệu quả. Việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm phê bình và phê bình đã được thường xuyên kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, vấn đề nổi cộm và kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức Đảng và đảng viên được tăng cường; kịp thời xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao sức chiến đấu và duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Những chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tác động tích cực đến việc thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,1%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,5%; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 2,6 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu đạt 1,6 tỷ đô la, tăng 16,3% so với năm 2017. Công tác xây dựng  nông thôn mới (NTM) đạt kết quả nổi bật, đến nay toàn tỉnh có 5 huyện và Thành phố Nam Định đạt chuẩn NTM; 209 xã, thị trấn (đạt 100%) đạt chuẩn NTM; tỉnh ta là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng NTM; phấn đấu năm 2019, tỉnh ta hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt, nhất là các dự án: Tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; cầu Thịnh Long; tỉnh lộ 487, 488, 489C; các dự án khu đô thị trung tâm và khu dân cư tập trung các huyện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an ninh nông thôn ổn định.

Có thể khẳng định, trong hai năm qua Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thấm nhuần và có sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên trong tỉnh, tạo những chuyển biến tích cực, rõ nét. Những kết quả đó chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là, cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ từ khâu quán triệt đến việc thể chế hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thành chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện Nghị quyết với quyết tâm chính trị cao; chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt và phù hợp với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên; giải quyết thấu đáo những vấn đề phát sinh từ cơ sở và kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, gây mất đoàn kết nội bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện Nghị quyết với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát huy những kết quả đạt được, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo cấp uỷ các cấp tập trung lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm hằng năm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; chủ động phát hiện, phòng ngừa; xử lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp vi phạm./.     

Bài và ảnh: Thu Thủy 

,
,
.
,
,
,
,