Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng
Cập nhật lúc08:20, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)

Năm 2018, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Qua đó, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng không ngừng được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ngăn ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Cán bộ Phòng Nghiệp vụ II (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) nghiên cứu hồ sơ, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.
Cán bộ Phòng Nghiệp vụ II (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) nghiên cứu hồ sơ, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Trong năm, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 1.081 tổ chức Đảng và 599 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 4 đoàn kiểm tra 7 Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện: Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Trực Ninh, Mỹ Lộc, Thành phố Nam Định và 3 đồng chí Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường. Nội dung kiểm tra tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính bao gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quá trình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020"; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy "Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo". Cấp ủy các cấp kiểm tra 1.074 tổ chức Đảng và 596 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 đảng viên có vi phạm thuộc Đảng bộ huyện Hải Hậu. Quá trình kiểm tra đã đánh giá đúng những mặt ưu điểm đó là cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu luôn có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thống nhất lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của từng cá nhân trong tổ chức. Tuy nhiên, một số tổ chức Đảng chưa thực sự quan tâm tới công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Một số khâu trong công tác cán bộ thực hiện chất lượng chưa cao; công tác đánh giá cán bộ ở một vài cơ quan, đơn vị chưa sát với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Công tác quy hoạch cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế; chưa xây dựng được kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo nhiệm kỳ. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ chưa bảo đảm yêu cầu; việc điều động cán bộ cấp trưởng giữ chức vụ 10 năm công tác ở một số lĩnh vực chưa kịp thời. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, chưa có sáng kiến, cải tiến mang tính đột phá trong tổ chức thực hiện; việc tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo có lúc chưa kịp thời… Đối với công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra 1 tổ chức Đảng, 3 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Qua kiểm tra đã làm rõ, kết luận các vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên; thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 2 đảng viên, chỉ đạo tổ chức Đảng cấp dưới thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng có vi phạm. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang thực hiện quy trình kiểm tra 4 đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai ở huyện Mỹ Lộc đó là đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phúc. Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cơ sở đang kiểm tra 4 tổ chức Đảng và 51 đảng viên; kết luận 4 tổ chức Đảng, 47 đảng viên có vi phạm; thi hành kỷ luật 36 đảng viên bằng nhiều hình thức. Các sai phạm chủ yếu tập trung vào lĩnh vực quản lý, sử đụng đất đai, mất đoàn kết nội bộ, thiếu trách nhiệm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… Việc thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên tiếp tục được thực hiện nghiêm khắc, có tính răn đe cao. Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 2 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật, giảm 8 tổ chức so với cùng kỳ năm trước. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thi hành kỷ luật Đảng ủy Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh bằng hình thức cảnh cáo; Đảng ủy Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với chi ủy chi bộ Trường Tiểu học A do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ và trong việc quản lý giáo dục đảng viên. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có tới 534 đảng viên phải thi hành kỷ luật, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khiển trách 4.209, cảnh cáo 66, cách chức 3, khai trừ 45 trường hợp. Cấp thi hành kỷ luật bao gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 1 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 5 đảng viên; huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy thi hành kỷ luật 7 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và tương đương thi hành kỷ luật 70 đảng viên; Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 103 đảng viên; chi bộ thi hành kỷ luật 348 đảng viên. Trong tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 8 đảng viên phải xử lý pháp luật, 4 đảng viên phải xử lý hành chính. Nội dung vi phạm của đảng viên chủ yếu vi phạm những điều đảng viên không được làm, phẩm chất đạo đức lối sống, quản lý sử dụng đất đai, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; trong đó, vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình chiếm tỷ lệ cao.

Trên lĩnh vực giám sát, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thường xuyên phân công các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ theo dõi, phụ trách địa bàn, lĩnh vực, dự sinh hoạt với tổ chức Đảng cấp dưới để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với giám sát chuyên đề, cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát 888 tổ chức và 402 đảng viên; trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 4 tổ chức Đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20-4-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm của tổ chức Đảng được giám sát đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thường xuyên, chưa quyết liệt; có nơi, có việc chưa phát huy được trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, coi đây là nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng Công an. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở cơ sở về tình hình an ninh, trật tự còn hạn chế; một số nơi còn để xảy ra tình trạng khiếu tố đông người. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa được đổi mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng tự vệ ở một số cơ quan, doanh nghiệp còn hạn chế…

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng về lĩnh vực kiểm tra, giám sát nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, cần chủ động nắm chắc tình hình, quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát thực sự có chất lượng, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, bảo đảm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,