Báo Nam Định góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Cập nhật lúc08:40, Thứ Tư, 02/01/2019 (GMT+7)

Nguyễn Duy Hiển
Quyền Tổng Biên tập Báo Nam Định

Với trách nhiệm chính trị của mình, trong những năm qua, Báo Nam Định đã làm tốt công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt là trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành công (tháng 10-2015), trong niềm tin và sự phấn khởi của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với những dự cảm tốt đẹp về một nhiệm kỳ mới, Báo Nam Định đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Báo Nam Định đã tập trung tuyên truyền đậm nét trên báo in và Báo Nam Định điện tử để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm chắc và hiểu rõ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đặc biệt là các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm cụ thể hóa các nội dung, chương trình công tác để tạo bước đột phá, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cũng như các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa: Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết  về tập trung xây dựng, phát triển Thành phố Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo… Cùng với việc đăng tải nội dung của các Nghị quyết chuyên đề và những nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Báo Nam Định đã đi sâu, đi sát cơ sở, phản ánh đa dạng, nhiều chiều, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của các địa phương, đơn vị, đó là những minh chứng cụ thể của việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Cụ thể trên lĩnh vực xây dựng Đảng, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Báo Nam Định đã tập trung tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược đủ năng lực, sức chiến đấu, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó đã tuyên truyền đậm nét về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và sức lan tỏa sâu rộng từ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trên lĩnh vực kinh tế, Báo Nam Định đã tập trung tuyên truyền các nội dung triển khai, kế hoạch, kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư; với những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển đột phá về kinh tế; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Báo Nam Định đã tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Báo Nam Định đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc như: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, Báo Nam Định cũng tăng cường tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thành phố Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016-2020, với những cách làm, lộ trình và bước đi phù hợp…

Ban Biên tập Báo Nam Định duyệt nội dung ấn phẩm Báo Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Việt Thắng
Ban Biên tập Báo Nam Định duyệt nội dung ấn phẩm Báo Xuân Kỷ Hợi 2019.
Ảnh: Việt Thắng

Trên cơ sở những nội dung định hướng về tư tưởng, đường lối, việc tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống đã được cụ thể hóa bằng những tin, bài đa dạng, phong phú trên các lĩnh vực. Ngoài ra, Báo Nam Định còn xây dựng các chuyên trang, chuyên mục như: xây dựng Đảng, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tác phẩm dự thi giải báo chí “Búa liềm vàng”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở… nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên những cách làm hay, sáng tạo, những cá nhân, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực tạo sức lan tỏa sâu rộng trong việc hưởng ứng, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Trong hơn nửa nhiệm kỳ tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Báo Nam Định đã có trên 300 bài viết về công tác xây dựng Đảng, trong đó có hàng chục chuyên đề dài kỳ, hàng chục tác phẩm dự thi phản ánh sâu sắc và đậm nét về công tác xây dựng Đảng; hơn 20 tác phẩm dự thi giải báo chí “Búa liềm vàng”; trên 500 bài viết trong đó có rất nhiều bài viết chuyên đề về phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới; trên 400 bài viết về xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, giá trị văn hóa truyền thống; trên 200 bài viết trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh và xây dựng, phát triển Thành phố Nam Định, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng… Các tác phẩm có tính định hướng dư luận, đánh giá thực tiễn việc thực hiện và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nêu bật được những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống xã hội. Có nhiều chuyên đề, bài viết mang tính tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết một cách sâu sắc, tập trung vào các lĩnh vực đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Điển hình như loạt bài: “Thực hiện Quy định 15 "Về đảng viên làm kinh tế tư nhân" - Kết quả và những vấn đề đặt ra”; “Tăng cường đối thoại để giải quyết khiếu tố ở Giao Thủy”; “Nghĩa Hưng phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nông thôn mới”; “Sức lan tỏa từ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”; “Kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ Nghĩa Bình”; “Sức mạnh đồng thuận từ ý Đảng, lòng dân”; “Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”; “Đảng bộ Thành phố Nam Định quan tâm nâng cao chất lượng công tác cán bộ”, “Chuyển biến mạnh mẽ trong sinh hoạt chi bộ”, “Nâng cao vai trò của chi bộ Đảng ở khu dân cư”, “Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp”, “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới”, “Thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới ở Trực Ninh”, “Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về thu hút đầu tư: Kết quả bước đầu và những vấn đề đặt ra”, “Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, “Thực hiện các giải pháp thúc đẩy thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp”… Bên cạnh đó, Báo Nam Định còn có rất nhiều bài viết phản ánh, đi sâu phân tích những vấn đề còn bất cập, nổi cộm, nảy sinh từ thực tế cuộc sống nhằm định hướng dư luận xã hội, đề xuất những giải pháp giúp các cơ quan, địa phương kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện, khắc phục như: “Tập trung xử lý vi phạm về môi trường ở các cụm công nghiệp”, “Kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư”, “Cần giải quyết dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Công ty cổ phần Mạnh Chí”, “Những sai phạm trong thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công tại xã Liêm Hải”, Đừng để người dân Vụ Bản phải sử dụng nước không hợp vệ sinh”; “Vì sao nhân dân phản ứng việc xây dựng lò đốt rác thải ở xã Nghĩa Trung?”… từ đó đã góp phần định hướng dư luận; đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái và tiêu cực xã hội; đồng thời nâng cao tính chiến đấu của cơ quan báo Đảng.

Có thể khẳng định công tác tuyên truyền của Báo Nam Định trong hơn nửa nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống nhanh và hiệu quả, tạo xung lực, sức bật, cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần quan trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Những kết quả đó đã tạo động lực và khí thế mới để Báo Nam Định tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình trong thời gian tới là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Năm 2019 là năm tiền đề quan trọng chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ, với niềm tin và khí thế mới trong những ngày đầu Xuân mới, Báo Nam Định tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Trong đó nhiệm vụ cụ thể là  đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tập trung phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh vào năm 2019, đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung tuyên truyền thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật ở tất cả các ngành, các cấp. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân; bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác củng cố quốc phòng, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chủ động nắm tình hình, phát hiện những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm để định hướng tư tưởng, dư luận xã hội…

Trước thềm Xuân mới, với quyết tâm chính trị cao và động lực mới, Báo Nam Định sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò là một trong những cầu nối hữu hiệu giữa Đảng và nhân dân, tạo niềm tin và khí thế phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX./.

,
,
.
,
,
,
,