Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 3 góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới
Cập nhật lúc08:04, Thứ Hai, 17/09/2018 (GMT+7)

Phan Văn Tình
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) và công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới trong khi nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở về nhiệm vụ QP, QSĐP chưa đầy đủ; cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh có nhiều thay đổi; kinh nghiệm thực tế của một số cấp ủy viên, ủy viên UBKT còn hạn chế đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ.

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng khẳng định: “Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng”. Đó vừa là định hướng, vừa là giải pháp để xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quán triệt tinh thần đó, những năm qua các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, hướng trọng tâm vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo các nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ Đảng. Việc xem xét thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại được thực hiện kịp thời, đúng nguyên tắc, thủ tục, chú trọng vào xử lý cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có liên đới trách nhiệm; kết hợp chặt chẽ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật Quân đội. Hằng năm, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đều chỉ đạo UBKT Đảng ủy thường xuyên phối hợp với UBKT 10 huyện, thành ủy; UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và UBKT Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên.

UBKT Tỉnh ủy phối hợp UBKT Đảng ủy Quân khu 3 chỉ đạo UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Vụ Bản và Trực Ninh. UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp UBKT các huyện ủy, thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP với 28 Đảng ủy xã, phường, thị trấn, 1 Đảng ủy bệnh viện và 86 đồng chí bí thư Đảng ủy kiêm chính trị viên; chủ tịch UBND kiêm chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn; giám sát Đảng ủy Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và 6 đồng chí Ban CHQS, tự vệ cơ quan, nhà trường; kiểm tra Đảng ủy Cty cổ phần May Nam Định và Đảng ủy Ngân hàng NN và PTNT tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP.

UBKT Tỉnh ủy phối hợp với UBKT Đảng ủy Quân khu 3 chỉ đạo UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh phối hợp với UBKT Huyện ủy Nam Trực giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ với 3 Đảng ủy xã và 9 đồng chí bí thư Đảng ủy kiêm chính trị viên; chủ tịch UBND kiêm chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; chỉ huy trưởng Ban CHQS xã về thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. Phối hợp kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Hải Hưng và các đồng chí: bí thư Đảng ủy kiêm chính trị viên; chủ tịch UBND kiêm chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; chỉ huy trưởng Ban CHQS xã; giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Quân sự huyện, thành phố và 12 đảng ủy viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hằng năm, Đảng uỷ Quân sự tỉnh chỉ đạo UBKT tiến hành sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát giữa UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh với UBKT các huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc; thống nhất chương trình phối hợp kiểm tra, giám sát năm sau. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT, cán bộ, đảng viên và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Hệ thống UBKT, cơ quan kiểm tra các cấp được củng cố, kiện toàn. Mô hình Ban CHQS các cơ quan, doanh nghiệp và các đơn vị tự vệ được củng cố, hoạt động nền nếp, hiệu quả sát chức năng, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Quân sự tỉnh có mặt còn hạn chế: Việc phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng cấp dưới, đảng viên; việc giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là cấp ủy viên cùng cấp chưa duy trì thường xuyên. Nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa đi vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, nơi dễ nảy sinh tiêu cực, vấn đề nhạy cảm đang được dư luận quan tâm.

Hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” Quân đội. Vì vậy, để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và công tác phối hợp kiểm tra giám sát với những nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát. Tiếp tục phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 3; của Tỉnh ủy Nam Định. Công tác kiểm tra, giám sát cần nắm vững quan điểm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, người chỉ huy cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW; kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở; xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền. Phối hợp kiểm tra, giám sát vai trò của cấp ủy và những đảng viên giữ cương vị chủ chốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP hằng năm.

Thứ hai: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác phối hợp thực hiện theo quy chế trong công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là Nghị quyết 504-NQ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020”; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, người chỉ huy, UBKT các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ ba: Tích cực đổi mới toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát. Các cấp cần rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương, UBKT Đảng ủy Quân khu 3 và UBKT Tỉnh ủy Nam Định. UBKT các cấp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, cơ quan trọng yếu, đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động độc lập, quản lý cơ sở vật chất, lĩnh vực liên quan đến kinh tế, tài chính, nơi dễ phát sinh tiêu cực.

Thứ tư: Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan và đội ngũ cán bộ kiểm tra, bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn ủy ban, cơ quan UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra theo Hướng dẫn 12-HD/UBKTTW, ngày 27-2-2015 của UBKT Trung ương về “Cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên UBKT của Đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội”. Coi trọng lựa chọn, bồi dưỡng, luân chuyển, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, phương pháp, phong cách công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc cho UBKT và cơ quan UBKT các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Thứ năm: Tăng cường phối hợp nắm tình hình và trao đổi thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Thực hiện nghiêm Kết luận số 24-KL/TW, ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thường xuyên phối hợp, giám sát đối với cán bộ, đảng viên diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân khu 3 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với UBKT các huyện ủy, thành ủy trong việc theo dõi, giám sát chuyên đề đối với cán bộ, đảng viên diện Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh quản lý.

Thực hiện tốt phương châm: toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, chính xác, lấy phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm kỷ luật là chính, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình hiện nay sẽ góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mọi tổ chức Đảng, đảng viên, trước hết là của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh. Trong đó vai trò phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy Nam Định với UBKT Đảng ủy Quân khu 3 cùng tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với công tác QP, QSĐP của tỉnh có vai trò quan trọng đem lại hiệu quả thiết thực./.

,
,
.
,
,
,
,