Tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
Cập nhật lúc08:10, Thứ Tư, 01/08/2018 (GMT+7)

Giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, Ban TVTU đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các thí sinh đoạt giải tại Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các thí sinh đoạt giải tại Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá VII) và Quy định 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng”. Trường Chính trị Trường Chinh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị (BDCT) các huyện, thành phố được củng cố, kiện toàn về bộ máy cán bộ, đội ngũ giảng viên; chương trình và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị từng bước đổi mới; chất lượng và hiệu quả đào tạo được nâng lên. Hằng năm, Trường Chính trị Trường Chinh và Trung tâm BDCT các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị. Năm 2017, các Trung tâm BDCT huyện, thành và Đảng ủy trực thuộc tỉnh đã mở được 238 lớp với 26.165 học viên, trong đó có 37 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng với 2.637 học viên; 27 lớp đảng viên mới với 2.121 học viên; 6 lớp sơ cấp lồng ghép với 363 học viên; 19 lớp cấp ủy với 2.151 học viên; 57 lớp hội, đoàn thể với 5.885 học viên; 19 lớp quản lý Nhà nước với 2.033 học viên; 23 lớp chuyên đề với 1.994 học viên; 24 lớp quốc phòng, an ninh với 2.440 học viên và 49 lớp theo yêu cầu của cấp ủy với 5.231 học viên. Riêng Trường Chính trị Trường Chinh năm 2017 đã trực tiếp giảng dạy và phục vụ giảng dạy với 103 lớp cho 11.141 học viên, trong đó có 31 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 2.422 học viên (số lớp mở mới là 10 lớp với 699 học viên); 2 lớp trung cấp Luật với 139 học viên; 1 lớp chuyên viên chính với 56 học viên và 9 lớp chuyên viên với 918 học viên; 47 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã với 6.339 học viên. Việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các Trung tâm BDCT huyện, thành phố đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Các lớp học được chuẩn bị chu đáo từ khâu chiêu sinh, mở lớp, các điều kiện cho giảng dạy, sinh hoạt của giảng viên và học viên; thực hiện nghiêm quy chế, đảm bảo thời gian và nội dung chương trình theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Những tháng đầu năm 2018, các Trung tâm BDCT các huyện, thành phố đã mở mới 30 lớp với 2.439 lượt học viên. Chất lượng giảng dạy, học tập đảm bảo nội dung chương trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong đó, các Trung tâm đã mở 15 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.021 quần chúng ưu tú; 8 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 607 học viên; 3 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 174 học viên; 9 lớp bồi dưỡng cán bộ hội, đoàn thể với 1.194 học viên và 3 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 241 học viên. Ngoài ra, các Trung tâm BDCT còn kết hợp với Trường Chính trị Trường Chinh mở và duy trì các lớp trung cấp lý luận chính trị tại chức cho cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ sở.

Căn cứ hướng dẫn của tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ chủ động phối hợp với Phòng GD và ĐT các huyện, thành phố, các trường THPT, các Trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn; bố trí báo cáo viên truyền đạt nội dung theo yêu cầu; theo dõi việc tổ chức triển khai của các đơn vị trên địa bàn đảm bảo quy định. Kết quả, toàn tỉnh đã mở 79 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường mầm non, phổ thông và Trung tâm GDTX với các hình thức học khác nhau. Tiêu biểu, huyện Trực Ninh tổ chức học trực tuyến cho cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại 5 điểm cầu; huyện Giao Thủy mở lớp tập trung cho toàn bộ giáo viên chưa là đảng viên ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn toàn huyện; các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Nam Trực mở lớp theo khối giáo dục (mỗi khối mở một lớp tập huấn, bồi dưỡng và học tập trung tại nhà văn hóa huyện. Theo đó, mỗi đơn vị tổ chức 3 lớp gồm khối các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở). Tỷ lệ cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng chính trị hè đạt trên 98%. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, thời gian tới, Trung tâm BDCT các huyện, thành phố tiếp tục đổi mới theo hướng tích cực sử dụng công nghệ trong giảng dạy, tổ chức nghiên cứu thực tế để nâng cao chất lượng của việc dạy và học đáp ứng yêu cầu tình hình mới; chú ý định hướng thông tin trong quá trình giảng dạy cho các học viên. Chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ lãnh đạo các Trung tâm BDCT huyện, thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,