Nghị quyết về việc chấp thuận thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp; điều chỉnh nội bộ chỉ tiêu quy hoạch đất cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020...
Cập nhật lúc08:04, Thứ Sáu, 27/07/2018 (GMT+7)

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp; điều chỉnh nội bộ chỉ tiêu quy hoạch đất cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định và bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định

(Số: 07/NQ-HĐND ngày 6-7-2018)

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Ðịnh khoá XVIII,
 kỳ họp thứ sáu

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Ðất đai ngày 29-11-2013;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HÐND ngày 21-7-2016 của HÐND tỉnh Nam Ðịnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Ðịnh;

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26-12-2017 của Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Ðịnh;

Xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 3-7-2018 của UBND tỉnh về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp; điều chỉnh nội bộ chỉ tiêu quy hoạch đất cụm công nghiệp trong Ðiều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Ðịnh và bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND; ý kiến thảo luận của các đại biểu HÐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp; điều chỉnh nội bộ chỉ tiêu quy hoạch đất cụm công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Ðịnh như sau:

- Hủy bỏ nhu cầu sử dụng đất của một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh để điều chỉnh sang cho dự án mở rộng cụm công nghiệp Ðồng Côi (giai đoạn II) và dự án cụm công nghiệp Yên Dương.

- Bổ sung nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp Ðồng Côi (giai đoạn II) huyện Nam Trực và dự án cụm công nghiệp Yên Dương huyện Ý Yên như sau:

+ Bổ sung nhu cầu sử dụng đất của cụm công nghiệp Ðồng Côi, huyện Nam Trực với diện tích 11,8ha. Diện tích mở rộng cụm công nghiệp Ðồng Côi (giai đoạn II) sau bổ sung là 24,8ha.

+ Bổ sung nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên với diện tích 50ha.

Ðiều 2. Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh:

- Dự án mở rộng cụm công nghiệp Ðồng Côi (giai đoạn II) tại Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực với diện tích 24,8ha.

- Dự án cụm công nghiệp Yên Dương tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên với diện tích 50ha.

Ðiều 3. Giao UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 10ha trở lên theo quy định và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Ðiều 4. Thường trực HÐND, các Ban HÐND và các đại biểu HÐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HÐND tỉnh Nam Ðịnh khóa XVIII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 6-7-2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,