Nghị quyết thông qua quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) hai bên tuyến đường dẫn cầu Tân Phong đến năm 2025
Cập nhật lúc07:49, Thứ Ba, 31/07/2018 (GMT+7)

(Số: 09/NQ-HĐND ngày 6-7-2018)

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Ðịnh khoá XVIII,
 kỳ họp thứ sáu

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18-6-2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17-6-2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NÐ-CP ngày 7-4-2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29-6-2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 21-6-2018 của UBND tỉnh Nam Ðịnh về việc quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) hai bên tuyến đường dẫn cầu Tân Phong đến năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND; ý kiến thảo luận của đại biểu HÐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Thông qua Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) hai bên tuyến đường dẫn cầu Tân Phong đến năm 2025.

Ðiều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế thì UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HÐND tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo HÐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Ðiều 3. Thường trực HÐND, các Ban HÐND và các đại biểu HÐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HÐND tỉnh Nam Ðịnh khoá XVIII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 6-7-2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung


 

 

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,