Thông tri về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024
Cập nhật lúc08:36, Thứ Tư, 04/04/2018 (GMT+7)

Ngày 26-3-2018, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã ký ban hành Thông tri số 13-TT/TU về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024. Nội dung như sau:

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác. Nội dung, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới; hệ thống tổ chức tiếp tục được củng cố, kiện toàn; phát động nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, có hiệu quả thiết thực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội. Những kết quả đạt được đã góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh còn một số hạn chế, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 4-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 để lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 4-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp; tạo điều kiện để Mặt trận thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

2. Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp chuẩn bị chu đáo và tiến hành tổ chức đại hội đạt kết quả tốt.

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; rà soát các chỉ tiêu đặt ra trong nghị quyết đại hội; phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới, những hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phân tích, làm rõ thời cơ và thách thức trong nhiệm kỳ tới; dự báo, phát hiện những vấn đề mới để giải quyết kịp thời.

- Chương trình hành động bám sát tinh thần nghị quyết đại hội các cấp, sự chỉ đạo của Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn; triệt để khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Mặt trận trong việc chủ trì tập hợp, khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực, vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

- Việc góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam phải phù hợp chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ MTTQ Việt Nam; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; thực hiện thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, cấp huyện và thực hiện mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, cấp huyện nơi có đủ điều kiện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 9-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác cán bộ phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ, quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và yêu cầu thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay; đồng thời căn cứ hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Đối với Ban công tác Mặt trận phải tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả nhiệm kỳ và kiện toàn các chức danh theo đúng quy định của Điều lệ.

- Cấp ủy các cấp phân công, giới thiệu đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; phân công đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy làm Bí thư Đảng đoàn Mặt trận và giới thiệu để hiệp thương giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách Mặt trận các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; mở rộng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, các hội đồng tư vấn, ban tư vấn, cán bộ không chuyên trách, cộng tác viên của MTTQ Việt Nam các cấp.

- Rà soát việc thực hiện và kiến nghị điều chỉnh, bổ sung, xây dựng cơ chế chính sách để MTTQ Việt Nam chủ động phát huy vai trò là tổ chức liên minh chính trị.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; nhằm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội với các tiêu chí cụ thể, trong đó tập trung cao độ việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”.

4. Chỉ đạo các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp, bảo đảm mọi điều kiện để MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức đại hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ.

5. Đảng đoàn, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để hướng dẫn các cấp Mặt trận tổ chức đại hội từ tỉnh tới cơ sở; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2019-2024).

Thời gian tiến hành đại hội Mặt trận ở cấp xã hoàn thành trong quý I-2019; cấp huyện hoàn thành trong tháng 5-2019; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7-2019.

6. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện Thông tri này, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thông tri này phổ biến đến chi bộ./.

,
,
.
,
,
,
,