Chủ động kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
Cập nhật lúc08:33, Thứ Tư, 04/04/2018 (GMT+7)

Tỉnh ta hiện có gần 110 nghìn đảng viên tham gia sinh hoạt ở 1.045 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc 16 Đảng bộ huyện, thành phố, Khối Các Cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tổng Cty CP Dệt may Nam Định. Những năm qua các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) góp phần ngăn chặn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và vi phạm kỷ luật; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Đảng ủy xã Trực Chính (Trực Ninh) rà soát chương trình kiểm tra giám sát phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Đảng ủy xã Trực Chính (Trực Ninh) rà soát chương trình kiểm tra giám sát phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hằng năm cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng, thực hiện chương trình KTGS bám sát nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương theo nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã chủ động KTGS những lĩnh vực, vấn đề mà đảng viên, quần chúng nhân dân quan tâm như quản lý đất đai, công tác cán bộ, xây dựng NTM và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn KTGS của cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp có nhiều chuyển biến; thực hiện tốt việc quán triệt các văn bản của Đảng về công tác KTGS; tổ chức tập huấn nghiệp vụ KTGS cho đội ngũ cán bộ là cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra; củng cố, kiện toàn đội ngũ UBKT các cấp. Công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, UBKT các cấp được tiến hành chủ động, đồng bộ, toàn diện, đúng Điều lệ và các quy định của Đảng. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra được nâng lên rõ rệt. Qua KTGS đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó UBKT các cấp đã tích cực, chủ động kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền; kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm. Trong năm 2017, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 2.559 tổ chức Đảng, 692 đảng viên, giám sát 1.907 tổ chức Đảng, 842 đảng viên; thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng và 509 đảng viên, trong đó khai trừ 62, cách chức 10, cảnh cáo 80, khiển trách 357. Trong số các đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật có 1 đồng chí Tỉnh ủy viên, 7 Huyện ủy viên, 44 Đảng ủy viên và 56 chi ủy viên. Năm 2018, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành chương trình KTGS với 4 chuyên đề kiểm tra và 3 chuyên đề giám sát. Nội dung các chuyên đề kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy như Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy bao gồm: Nghị quyết số 04 về “Xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020”; Nghị quyết số 05 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020”; Nghị quyết số 09 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Để thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra, trong 3 tháng đầu năm nay, UBKT các cấp đã tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình thực tế các tổ chức Đảng và đảng viên; tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên xếp mức 4 năm 2017; nắm tình hình quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy rà soát 39 kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh. Cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai để cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn nội dung Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với 44 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 38, cảnh cáo 4, cách chức 2. Tiến hành kiểm tra 5 đảng viên, 1 tổ chức Đảng, đến nay đã kiểm tra xong 4 trường hợp, kết luận đều có vi phạm; đã thi hành kỷ luật 3 trường hợp. Trong thời gian tới, UBKT các cấp tiếp tục kiểm tra 38 tổ chức Đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS; giám sát 4 tổ chức Đảng và 7 đảng viên, kiểm tra tài chính Đảng, việc thu nộp, quản lý, sử dụng Đảng phí đối với 19 tổ chức Đảng cơ sở.

Chủ động kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong thời gian qua đã thể hiện quyết tâm và hành động quyết liệt của cấp ủy, UBKT các cấp trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, từ đó tăng cường lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,