Nghị quyết thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) khu vực Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc08:03, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

(Số: 77/NQ-HĐND ngày 7-12-2017)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVIII,
KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18-6-2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17-6-2009;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6-5-2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Xét Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 1-12-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) khu vực Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.   

QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1. Thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) khu vực Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu cần điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế thì Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 7-12-2017 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,