Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc08:03, Thứ Ba, 19/12/2017 (GMT+7)

(Số: 66/NQ-HĐND ngày 6-12-2017)

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII,
kỳ họp thứ năm

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 6 tháng 12 năm 2017.

Quyết Nghị:

Xác nhận kết quả bầu cử đối với ông Trịnh Minh Đức đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 6 tháng 12 năm 2017./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,