Nghị quyết về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc08:34, Thứ Ba, 19/12/2017 (GMT+7)

(Số: 67/NQ-HĐND ngày 6-12-2017)

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII,
kỳ họp thứ năm

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25-1-2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Uỷ ban nhân dân;

Xét Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 14-11-2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Quyết nghị:

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, biểu quyết nhất trí miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Nguyên Khính.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 6-12-2017./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,