Nghị quyết về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc08:05, Thứ Hai, 18/12/2017 (GMT+7)

Như tin đã đưa từ ngày 5 đến 7-12-2017, HĐND tỉnh khoá XVIII đã tổ chức kỳ họp thứ năm. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị nhiều nghị quyết quan trọng. Từ số này, Báo Nam Định lần lượt đăng các nghị quyết của kỳ họp.

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách
Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

(Số: 65/NQ-HĐND ngày 6-12-2017)

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII,
kỳ họp thứ năm

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 27-11-2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị miễn nhiệm chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và đơn xin thôi giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh của ông Nguyễn Văn Long.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Long.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 6-12-2017./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

,
,
.
,
,
,
,