Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát "Tiến độ thực hiện và việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch đối với các dự án xây dựng khu đô thị...
Cập nhật lúc08:30, Thứ Hai, 28/08/2017 (GMT+7)

NGHỊ QUYẾT
Thành lập Đoàn giám sát “Tiến độ thực hiện và việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch đối với các dự án xây dựng khu đô thị, khu tái định cư và các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh từ 1-7-2004 đến 31-12-2016”

(Số: 63/NQ-HĐND, ngày 10-7-2017)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVIII,
KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20-11-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14-12-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh chuyên đề giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 23-6-2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát về “Tiến độ thực hiện và việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch đối với các dự án xây dựng khu đô thị, khu tái định cư và các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh”; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh để giám sát chuyên đề về “Tiến độ thực hiện và việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch đối với các dự án xây dựng khu đô thị, khu tái định cư và các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh từ 1-7-2004 đến 31-12-2016”.

Thành phần Đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn giám sát đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII,  kỳ họp thứ tư thông qua ngày 6-7-2017 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

--------------------------

THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

 “Tiến độ thực hiện và việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch đối với các dự án xây dựng khu đô thị, khu tái định cư và các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh từ 01/7/2004 đến 31/12/2016”

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND
Ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
)

       I. Thành viên Đoàn giám sát

       1. Ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn;

       2. Ông Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn thường trực;

       3. Bà Khương Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn;

       4. Ông Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên;

       5. Ông Nguyễn Văn Long, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, thành viên;

       6. Ông Đỗ Thanh Hải, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, thành viên;

       7. Ông Nguyễn Hải Dũng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, thành viên;

       8. Ông Bùi Trung Kiên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh văn phòng HĐND tỉnh, thành viên;

       9. Ông Trần Văn Yêm, Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, thành viên;

       10. Ông Trịnh Minh Đức, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, thành viên;

       11. Ông Lê Quang Minh, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, thành viên;

       12. Ông Lê Văn Lợi, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, thành viên;

       13. Ông Nguyễn Sơn Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND thành phố Nam Định, thành viên;

       14. Ông Hoàng Anh Đức, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện Ý Yên, thành viên;

       II. Thành phần mời tham gia Đoàn giám sát:

       1. Đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;

       2. Đại diện lãnh Sở Tài nguyên và Môi trường;

       3. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;

       4. Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng;

       5. Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

       6. Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;

       7. Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại diện Thường trực HĐND huyện, thành phố Nam Định nơi Đoàn giám sát đến làm việc.

       III. Thư ký đoàn giám sát

       1. Bà Dương Thị Tươi, Phó chánh văn phòng HĐND tỉnh;

       2. Bà Đặng Thị Vân, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh;

       3. Ông Trần Hồng Khanh, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh.

-----------------------------------

KẾ HOẠCH
Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về  “
Tiến độ thực hiện và việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch đối với các dự án xây dựng khu đô thị, khu tái định cư và các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh từ 01/7/2004 đến 31/12/2016

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND
ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
)

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích

- Đánh giá tiến độ thực hiện và việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch đối với các dự án xây dựng khu đô thị, khu tái định cư và các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Từ kết quả giám sát, kiến nghị những giải pháp nhằm khắc phục việc chậm tiến độ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch tại các khu đô thị, khu tái định cư và các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Trong quá trình giám sát cần xem xét, đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

- Lựa chọn đối tượng giám sát đảm bảo phù hợp với nội dung giám sát, đồng thời tránh sự chồng chéo giữa nội dung giám sát với các nội dung đã và đang được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra.

- Các đơn vị được giám sát thực hiện nghiêm túc kế hoạch giám sát; báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Đoàn giám sát; thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát.

II. Phạm vi giám sát

Giám sát tiến độ và việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch đối với các dự án xây dựng khu đô thị, khu tái định cư và các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh Nam Định từ 01/7/2004 đến 31/12/2016.

III. Nội dung giám sát

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch bao gồm rất nhiều nội dung, để tránh trùng lặp với các nội dung đã được thanh tra, kiểm tra, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

1. Tiến độ thực hiện đối với các dự án khu đô thị, khu tái định cư và các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (tập trung vào các khu đô thị, khu tái định cư và các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh quá thời hạn chưa hoàn thành hoặc chưa đầu tư xây dựng hoặc sử dụng đất lãng phí, sử dụng đất sai mục đích).

2. Việc thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng tại các khu đô thị, khu tái định cư.

3. Việc thực hiện điều 189 Luật Đất đai năm 2013 về “Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất” đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

4. Việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại các khu đô thị, khu tái định cư.

5. Việc thu tiền thuê đất và thuế sử dụng đất đối với các chủ dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

6. Kiến nghị, đề nghị với Trung ương; các cấp chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan về những nội dung trên.

7. Thời gian tổng hợp số liệu giám sát:

- Từ 01/7/2004 đến 31/12/2016 đối với các nội dung tại điểm 1, 2 và 4.

- Từ 01/7/2014 đến 31/12/2016 đối với nội dung tại điểm 3 và 5.

IV. Đối tượng chịu sự giám sát

1. Đối tượng là các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp;

- Sở Tài chính;

- Cục thuế tỉnh;
- UBND các huyện và thành phố Nam Định;

2. Đối tượng là chủ đầu tư khu đô thị, khu tái định cư:

- Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường - Hà Nội;

- Công ty cổ phần phát triển đô thị dệt may Nam Định;

3. Các doanh nghiệp đấu thầu xây dựng hạ tầng đồng thời đấu giá đất ở tại các khu tái định cư:

- Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Nam;

- Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp Nam Định.

4. Trong quá trình giám sát tại các huyện, thành phố Nam Định, Đoàn giám sát sẽ lựa chọn khảo sát thực tế tại một số dự án của các cá nhân, tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn.

V. Tổ chức thực hiện

1. Công tác chuẩn bị

- Đoàn giám sát có trách nhiệm:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát.

+ Thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương giám sát cho các đơn vị chịu sự giám sát theo quy định của pháp luật (trước 30/7/2017).

- Các đơn vị được giám sát tổng hợp xây dựng báo cáo (trước 20/8/2017).

2. Đoàn giám sát tiến hành thu thập, nghiên cứu tài liệu, báo cáo của các đơn vị, địa phương trước khi tiến hành giám sát (trong tháng 08/2017).

3. Đoàn giám sát thực hiện giám sát trực tiếp tại các địa phương, đơn vị (xong trước 15/10/2017)

4. Xây dựng báo cáo kết quả giám sát chuyên đề (trong tháng 10/2017)

5. Tổ chức cuộc họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát; xây dựng dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề (trong tháng 11/2017)

6. Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát với HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 (tháng 12/2017).

,
,
.
,
,
,
,