Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc08:16, Thứ Ba, 08/08/2017 (GMT+7)

(Số: 52/2017/NQ-HĐND ngày 10-7-2017)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVIII,
KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25-11-2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23-8-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11-11-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 2-6-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Đối tượng thu, nộp lệ phí

a) Đối tượng thu lệ phí: Cơ quan cấp giấy phép xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức hoặc cá nhân xin cấp phép xây dựng công trình hoặc nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

2. Mức thu lệ phí

a) Lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân: 50.000 đồng/1 giấy phép.

b) Lệ phí cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/1 giấy phép.

c) Lệ phí cấp gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 đồng/1 lần.

3. Quản lý lệ phí

a) Đơn vị thu lệ phí nộp 100% (Một trăm phần trăm) số tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước theo mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

b) Cơ quan thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

c) Các nội dung khác liên quan đến việc kê khai, thu, nộp lệ phí được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23-8-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 6-7-2017, có hiệu lực từ ngày 1-8-2017 và thay thế Nghị quyết số 136/2010/NQ-HĐND ngày 9-7-2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,