Nghị quyết chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc06:35, Thứ Ba, 29/08/2017 (GMT+7)

(Số: 64/NQ-HĐND, ngày 10-7-2017)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVIII,
KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20-11-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28-11-2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Xét Tờ trình số 03/TTr-TTHĐND ngày 23-6-2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật tại kỳ họp thường lệ năm 2018.

2. Tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường lệ năm 2018 theo quy định của pháp luật.

3. Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018).

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết này thành Kế hoạch thực hiện, đồng thời triển khai thực hiện đảm bảo kết quả và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 6-7-2017 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,