Nghị quyết bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021...
Cập nhật lúc19:52, Thứ Bảy, 26/08/2017 (GMT+7)

NGHỊ QUYẾT
Bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động
của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND
 ngày 21-7-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Số: 62/2017/NQ-HĐND ngày 10-7-2017)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH  KHOÁ XVIII,
KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18-6-2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10-9-2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14-5-2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 13-6-2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21-7-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21-7-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, bao gồm:

1. Bổ sung Khoản 1a vào sau Khoản 1 Điều 2 như sau:

“1a. Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 7,  Điểm a, Điểm c Khoản 9 Điều 19 và Khoản 6, Điểm b Khoản 8 Điều 33 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10-9-2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm”.

2. Bổ sung Khoản 4a, Khoản 4b vào sau Khoản 4 Điều 3 như sau:

“4a. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10-9-2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

4b. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 7,  Điểm a, điểm c Khoản 9 Điều 19 và Khoản 6, Điểm b Khoản 8 Điều 33 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10-9-2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm”.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 6-7-2017 và có hiệu lực từ ngày 1-8-2017./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

,
,
.
,
,
,
,