Kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh (8-1957 - 8-2017)
Phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh trong sạch, vững mạnh
Cập nhật lúc07:37, Thứ Ba, 29/08/2017 (GMT+7)

Nguyễn Duy Hiển,
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, các tổ chức Đảng và các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về các mục tiêu kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị; tổ chức thực hiện có hiệu quả những chủ trương, nghị quyết của tỉnh và hoạt động trong công tác quản lý Nhà nước, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác. Ảnh: Trần Văn Trọng
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác.
Ảnh: Trần Văn Trọng

Tháng 8-1957, Đảng bộ các cơ quan căn cứ tỉnh Nam Định được thành lập (tiền thân của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nam Định), với 37 tổ chức cơ sở Đảng, 900 đảng viên. Đến năm 1963, Đảng bộ các cơ quan căn cứ tỉnh tách ra 3 Đảng bộ và trực tiếp đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy gồm: Đảng bộ cơ quan Dân chính Đảng, Đảng bộ Tài mậu và Đảng bộ Công nghiệp. Năm 1965, trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Nam Định và Hà Nam, Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh Nam Hà được thành lập. Trong 10 năm (1965-1975), Đảng ủy kịp thời chỉ đạo sát sao các tổ chức cơ sở, lãnh đạo xây dựng chi bộ tiên tiến, 4 tốt, ra sức đẩy mạnh sản xuất, thực hiện khẩu hiệu vừa sản xuất, vừa chiến đấu, khắc phục hậu quả trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần làm nên thắng lợi mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Đầu năm 1976, hai tỉnh Nam Hà và Ninh Bình được hợp nhất thành tỉnh Hà Nam Ninh, Đảng bộ Dân chính Đảng Hà Nam Ninh ra đời. Hoạt động của Đảng bộ hướng vào mục tiêu xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh để tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định sản xuất và mọi mặt đời sống xã hội, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nam Ninh đoàn kết, phấn đấu xây dựng Đảng vững mạnh, từng bước khắc phục hạn chế thời kỳ bao cấp, bước đầu thực hiện có hiệu quả sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng. Năm 1992, tỉnh Hà Nam Ninh lại chia tách thành hai tỉnh Nam Hà và Ninh Bình, Đảng bộ khối cơ quan tỉnh Nam Hà được sắp xếp lại. Đầu năm 1997, tỉnh Nam Định được tái lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Nam Hà. Các Đảng bộ, chi bộ cơ quan cấp tỉnh của tỉnh Nam Định được tổ chức lại và hoạt động trong Đảng bộ khối cơ quan tỉnh. Đến năm 2000, Đảng bộ khối cơ quan tỉnh giải thể, Đảng bộ khối Dân chính Đảng tỉnh được thành lập. Ngày 19-8-2010, Ban TVTU Nam Định ra Quyết định số 997-QĐ/TU về việc đổi tên Đảng bộ khối Dân chính Đảng thành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nam Định. Hiện nay, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh có 73 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 43 Đảng bộ và 30 chi bộ cơ sở, với tổng số 4.254 đảng viên.

60 năm xây dựng và phát triển, với 6 lần sáp nhập, chia tách, tái lập với những tên gọi, mô hình tổ chức khác nhau, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các tổ chức Đảng của cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh đã làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên định đường lối đổi mới và thực hiện tốt các chủ trương nghị quyết của Đảng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trên cơ sở nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND và các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao hằng năm, BCH Đảng bộ Khối đã ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế trên từng lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực. Hầu hết các chỉ tiêu bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn mới được khởi sắc. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xét xử… đều được thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững kỷ cương trong xã hội. Các hoạt động văn hoá thông tin, báo chí, phát thanh - truyền hình, thể dục thể thao đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thông tin kịp thời tình hình quốc tế, trong nước và của tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân. Công tác vận động quần chúng từng bước có sự đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, góp phần ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của Đảng uỷ Khối; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Hằng năm, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu,... có tác dụng tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Cùng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng trong Đảng bộ; khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm. Bên cạnh đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ về nội dung; chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục. Trong đó, thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn các cấp uỷ cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng và duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò trách nhiệm của người đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác phát triển Đảng, quản lý đảng viên được thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện đảm bảo cả về kế hoạch, số lượng và chất lượng được nâng cao. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII (năm 2015) đến nay, bình quân mỗi năm, Đảng bộ đã kết nạp được 200 đảng viên mới; công tác quản lý đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú được thực hiện chặt chẽ; việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ triển khai thực hiện theo đúng quy trình và đã phát huy có hiệu quả. Nhờ sự lãnh đạo chặt chẽ, sâu sát của Ban Thường vụ, BCH Đảng uỷ Khối, số chi bộ, đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh cũng như số đảng viên đủ tư cách qua các năm đã có bước phát triển theo từng giai đoạn. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên bình quân hằng năm có trên 98% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh (không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém); trên 98,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Cùng với việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, BCH Đảng bộ Khối luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh về mọi mặt. Trong đó, đã lãnh đạo Hội CCB Khối, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng quy định; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB Khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-2022), Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017-2022). Các cấp Hội CCB đã động viên cán bộ, hội viên tiếp tục đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Đoàn Khối đã tổ chức tốt các phong trào hoạt động như: “thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “thanh niên tình nguyện” gắn với cuộc vận động “tuổi trẻ Đoàn Khối học tập và làm theo lời Bác”… Đồng thời, hướng dẫn đoàn viên thanh niên phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Với kết quả đã đạt được, Đảng bộ và cán bộ, đảng viên công chức cơ quan Khối Các cơ quan tỉnh đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, Cờ đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Ban TVTU; 3 đồng chí được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 11 đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều cá nhân được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng; nâng cao chất lượng chi bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ, công tác quản lý và phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn việc làm cụ thể, thiết thực gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, bảo đảm dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức tốt các hoạt động để tập hợp đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tự hào với truyền thống vẻ vang 60 năm của Đảng bộ, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh sẽ ngày càng vươn lên và phát huy những kinh nghiệm quý báu được đúc rút qua chặng đường 60 năm (1957-2017) để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh không ngừng phát triển, luôn giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” góp phần xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc./.

,
,
.
,
,
,
,