Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc07:41, Thứ Hai, 17/07/2017 (GMT+7)

LTS: Như tin đã đưa, từ ngày 4 đến ngày 6-7-2017 đã diễn ra kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XVIII. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Từ số này, Báo Nam Định lần lượt đăng các nghị quyết của kỳ họp.

NGHỊ QUYẾT
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

(Số: 39/NQ-HĐND ngày 5-7-2017)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVIII,
KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Phạm Huy Cận.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Huy Cận.

Điều 2. Ông Phạm Huy Cận thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày Nghị quyết được thông qua.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm thông báo Nghị quyết này tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cử tri đơn vị bầu cử số 8 (huyện Giao Thủy) và ông Phạm Huy Cận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 5-7-2017./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

,
,
.
,
,
,
,