Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ dân vận cấp xã
Cập nhật lúc07:45, Thứ Hai, 22/05/2017 (GMT+7)
Thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận các xã, phường, thị trấn bảo đảm đủ về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Qua đó đã chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; kịp thời nắm bắt, giải quyết những phát sinh, vướng mắc từ cơ sở, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
Cán bộ khối dân vận xã Liên Minh (Vụ Bản) cập nhật thông tin thời sự trên báo, tạp chí của Đảng.
Cán bộ khối dân vận xã Liên Minh (Vụ Bản) cập nhật thông tin thời sự trên báo, tạp chí của Đảng.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh uỷ (khóa XVIII) về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn” và Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy (khóa XIX) về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, các cấp ủy đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ dân vận cấp xã nhằm phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, làm tốt công tác vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy đã tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các địa phương, từ đó có kế hoạch kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn và phân công các cán bộ trưởng thành từ phong trào quần chúng, có đủ năng lực và được quần chúng tín nhiệm để làm công tác dân vận. Từng bước kiện toàn tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong hệ thống dân vận theo Hướng dẫn 01-HDLB/TC-DVTW của Ban Tổ chức và Ban Dân vận Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo Ban Dân vận các huyện, thành phố chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng các xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan nâng cao chất lượng hoạt động của khối Dân vận các xã, phường, thị trấn. Trong đó tập trung vào các mặt: củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp thông tin, kinh nghiệm hoạt động…, đồng thời phát hiện sai sót, lệch lạc để uốn nắn; động viên, cổ vũ, nêu gương những cách làm hay để nhân rộng. Bên cạnh đó cũng chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường, thị trấn xây dựng quy hoạch, bố trí cán bộ làm công tác MTTQ và các đoàn thể nhân dân bảo đảm tính kế thừa (bảo đảm 3 độ tuổi), phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ MTTQ, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở, địa bàn dân cư có phẩm chất, năng lực và kỹ năng vận động quần chúng. Chú trọng bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển cán bộ; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ vùng có đạo… Đến nay, toàn tỉnh đã có 229 khối dân vận xã, phường, thị trấn, với 1.824 thành viên. Cùng với việc kiện toàn đội ngũ, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân vận các huyện, thành ủy còn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ thông qua các hình thức như: hội nghị, hội thảo, hội thi, các đợt kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, cấp phát tài liệu...; phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thực hiện Quy chế dân chủ, các phong trào thi đua, công tác tôn giáo... cho thành viên khối dân vận cấp xã. Đồng chí Trần Đại Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Xá (TP Nam Định) cho biết: “Thông qua các hội nghị tập huấn, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tôi được tiếp cận đầy đủ quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Quá trình tập huấn có thảo luận, thực hành giải quyết tình huống, công việc cụ thể, giúp tôi nắm vững hơn về kiến thức, kỹ năng đối thoại, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương”. Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 50 lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khối dân vận cấp xã. Bên cạnh đó, các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy các xã, phường, thị trấn còn tổ chức giao ban hằng tháng để cập nhật thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở, những kiến thức cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, trong và ngoài nước, để có điều kiện chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động đến các đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Do được củng cố, kiện toàn và thường xuyên quan tâm đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ khối dân vận cấp xã đã tham mưu với cấp ủy đề ra nhiều chủ trương phù hợp trong lãnh đạo thực hiện công tác vận động quần chúng của Đảng bộ; thực hiện tốt vai trò trung tâm phối hợp hoạt động giữa MTTQ, các đoàn thể với khối lực lượng vũ trang trong công tác vận động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp liên tịch với Ban Tuyên giáo trong công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể. Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác dân vận cơ sở còn là những tuyên truyền viên vừa vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, vừa là “cầu nối” nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết nhất là các vấn đề tôn giáo, chế độ, chính sách, đất đai, quyền và nghĩa vụ của người dân trên các lĩnh vực... Phản ánh hai chiều từ công tác dân vận đã giúp cho lãnh đạo các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn kịp thời xử lý, chấn chỉnh góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân ở từng địa phương nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt phong cách dân vận “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”,  đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cấp xã đã luôn bám sát thực tiễn, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện dân chủ cơ sở. Dấu ấn rõ nét nhất của công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở thời gian qua là đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, đồng tình ủng hộ chủ trương của Đảng bộ, chính quyền địa phương khi triển khai các dự án đầu tư, công trình phúc lợi công cộng, xây dựng NTM, dồn điền đổi thửa, thực hiện đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp… Đặc biệt là trong phong trào xây dựng NTM, xuất phát từ tình hình thực tiễn, khối dân vận các xã, thị trấn đã tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, chủ động tham mưu với cấp ủy giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Mặt khác, tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM. Trong đó, xác định chủ thể xây dựng NTM là nhân dân, lấy nhân dân làm gốc, lấy thôn, xóm, gia đình là hạt nhân của phong trào toàn dân xây dựng NTM; không trông chờ, ỷ lại nguồn vốn từ Trung ương phân bổ mà phải phát huy nội lực, sức mạnh trong dân. Do vậy, trong thời gian qua, việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã có 152 xã đạt chuẩn NTM (đạt 73%); phấn đấu năm 2017 có thêm từ 31 xã và 2 huyện trở lên đạt tiêu chí NTM, nâng tổng số xã NTM lên 183 xã, thị trấn, chiếm 88%, và ít nhất 3 huyện đạt chuẩn NTM.
 
Với việc tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận cấp xã đã góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt hội, đoàn thể, qua đó, đã tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào chặng đường đổi mới và phát triển của tỉnh. Từ hiệu quả của công tác dân vận, những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Giá trị tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt khá. Thu nhập đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm còn 3,91%. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế tăng lên đáng kể so với cùng kỳ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của tỉnh đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố, đứng trong tốp đầu hạng khá. Thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài có mức tăng trưởng khá. Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tiếp tục được triển khai sâu rộng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển toàn diện. An sinh xã hội được bảo đảm. Phúc lợi xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường, những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm được giải quyết dứt điểm góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.
 
Bài và ảnh: Văn Trọng
,
,
.
,
,
,
,