Đảng bộ huyện Nam Trực tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
Cập nhật lúc08:33, Thứ Ba, 30/05/2017 (GMT+7)
Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Nam Trực luôn chú trọng công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Nam Trực đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức thực hiện và xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn đạt từ 90% trở lên. Đặc biệt, việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đưa việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, sinh hoạt định kỳ của các cơ quan, đơn vị; bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện” phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương. Các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị giải quyết các nhóm vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay như: Vấn đề quản lý, sử dụng đất đai; vệ sinh môi trường; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân… Đồng thời, gắn với thực hiện phong trào xây dựng NTM và tập trung thực hiện công tác GPMB các dự án trọng điểm của huyện như: Khu đô thị Thị trấn Nam Giang, khu văn hóa thể thao huyện, các khu dân cư tập trung, đường 488... Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí thi đua, đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Đài phát thanh huyện, Phòng GD và ĐT và các xã, thị trấn xây dựng và duy trì mỗi tuần một chuyên mục “Mỗi ngày học Bác làm việc tốt” để phát hiện, nêu gương tuyên truyền những việc làm tốt của các tập thể, cá nhân học tập và làm theo gương Bác trong cuộc sống hằng ngày. Qua đó đã giúp cho việc học tập và làm theo tấm gương của Bác được lan tỏa nhanh, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Đến nay đã có nhiều cách làm hay, nhiều việc làm tốt, nhiều mô hình được nhân rộng góp phần nâng cao ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng từng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ huyện đạt trong sạch vững mạnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên đã được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, có tác dụng thiết thực. Đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến xã, thị trấn thường xuyên được củng cố về tổ chức, được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và được cung cấp những thông tin mang tính định hướng… Hoạt động báo cáo viên cũng được đổi mới, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình ở từng địa phương, đơn vị. Định kỳ mỗi tháng một lần, huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện nhằm thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị nổi bật quốc tế, trong nước, trong tỉnh, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của huyện trong tháng, trong quý... Tiếp tục thực hiện phương pháp thuyết trình, xây dựng bài nói chuyện, ứng dụng công nghệ thông tin, trình chiếu tạo hiệu ứng nghe, nhìn tích cực. Đặc biệt, thời gian gần đây, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên theo từng miền dân cư và mở rộng thành phần hội nghị đến tận bí thư chi bộ thôn, xóm. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện tổ chức hơn 2.000 buổi tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phát huy tốt vai trò cầu nối của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với cấp uỷ, chính quyền cơ sở. Bên cạnh đó, hệ thống các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên được củng cố xây dựng cả về số lượng và chất lượng, nhằm tăng cường đưa thông tin về cơ sở. 100% các chi bộ cơ sở có đủ các loại báo và tạp chí theo quy định. Trong công tác giáo dục lý luận chính trị, từ năm 2016 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các ban xây dựng Đảng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của huyện triển khai 6 loại hình với 32 lớp bồi dưỡng chính trị cho 2.390 lượt học viên; cụ thể, đã tổ chức 5 lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính cho 565 học viên; mở 4 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng với 374 học viên; 4 lớp đảng viên mới với 290 học viên; 5 lớp bỗi dưỡng chuyên đề với 529 học viên, 1 lớp bồi dưỡng QPAN cho đối tượng 4 với 87 học viên. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn phối hợp với Phòng GD và ĐT, các trường THPT, các Trung tâm GDTX tổ chức 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho 1.194 cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện.
 
Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ huyện Nam Trực trong những năm qua đã góp phần tạo ra sự ổn định về chính trị, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,82%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho phát triển ngày càng tăng. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và hoạt động hiệu quả, công tác quốc phòng - an ninh luôn đảm bảo, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thời gian tới Huyện ủy Nam Trực tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác tư tưởng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, gắn công tác tư tưởng với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng./.
 
Trần Văn Trọng
,
,
.
,
,
,
,