Thông tri về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XV (nhiệm kỳ 2014-2019)
Cập nhật lúc08:06, Thứ Hai, 24/06/2013 (GMT+7)

Ngày 18-6-2013, Tỉnh uỷ Nam Định đã ra Thông tri số 13-TT/TU về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XV (nhiệm kỳ 2014-2019). Nội dung như sau:

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác. Nội dung, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới; hệ thống tổ chức từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; phát động nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, có hiệu quả thiết thực. Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được khẳng định và nâng cao. Những kết quả đạt được đã góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh còn một số hạn chế, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20-5-2013 của Ban Bí thư Trung ương về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, gắn với tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung đại hội:

- Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, cần đánh giá đúng tình hình nhân dân, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, khẳng định thành tựu, kết quả, chỉ rõ hạn chế, yếu kém, rút ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm; chú ý biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay; phát hiện những vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết trong nhiệm kỳ tới trên tinh thần cụ thể, sát thực tế và khả thi.

- Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Kết luận 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị khoá X “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”. Nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn liền với đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng khu dân cư văn hoá. Thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong việc thực hiện đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy dân chủ, tiếp thu sáng kiến, kiến nghị của nhân dân; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

- Việc chuẩn bị nhân sự để hiệp thương dân chủ cử ra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và cơ cấu theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của tỉnh về công tác cán bộ; coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực; mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các tôn giáo, có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình. Tăng số uỷ viên là người ngoài Đảng, bảo đảm đạt từ 25%-30% để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân. Việc hiệp thương cử đại biểu dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp trên cần được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng đại biểu để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Mặt trận các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và cơ cấu phù hợp. Đồng thời, mở rộng và tạo điều kiện để phát huy đội ngũ cán bộ không chuyên trách, chuyên gia tư vấn, cộng tác viên cho các hoạt động của Mặt trận. Các cấp uỷ Đảng cần phân công và giới thiệu đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

3. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải được tổ chức theo đúng quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực sự dân chủ, đoàn kết, trí tuệ. Chỉ đạo tốt đại hội điểm và kịp thời rút kinh nghiệm để triển khai ra diện rộng; đảm bảo tiến độ theo Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20-5-2013 của Ban Bí thư: Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở thực hiện từ quý IV-2013 và hoàn thành trước tháng 3-2014; cấp huyện hoàn thành trước tháng 5-2014; cấp tỉnh hoàn thành trước tháng 7-2014.

4. Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức thành công đại hội, trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm; tránh phô trương, hình thức.

5. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để hướng dẫn các cấp Mặt trận tổ chức đại hội; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định lần thứ XV.

6. Các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Văn phòng Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tri này và thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Thông tri được quán triệt đến các chi bộ Đảng./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Khắc Hưng

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,