Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Cập nhật lúc08:30, Thứ Hai, 27/05/2013 (GMT+7)

 Ngày 20-5-2013, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TW về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019). Chỉ thị nêu rõ:

Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới. Trong bối cảnh đó, yêu cầu tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã xác định.

Để lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đạt kết quả, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội đạt chất lượng và hiệu quả tốt nhất...

Đại hội MTTQ các cấp phải được tập trung chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo để đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ. Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở thực hiện từ quý IV-2013 và hoàn thành trước tháng 3-2014; cấp huyện hoàn thành trước tháng 5-2014; cấp tỉnh hoàn thành trước tháng 7-2014; Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII tổ chức vào tháng 9-2014.

Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; coi trọng công tác tuyên truyền trong nước và thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đảng đoàn Quốc hội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Chính phủ tăng cường phối hợp, tập trung lãnh đạo việc thể chế hóa các nội dung cơ bản về đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Chính phủ chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành tạo mọi điều kiện để Mặt trận chuẩn bị và tiến hành tổ chức tốt đại hội./.

Theo Nhân dân

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,