Đảng bộ Ý Yên tập trung nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở thôn, xóm
Cập nhật lúc07:51, Thứ Năm, 17/01/2013 (GMT+7)

Huyện Ý Yên có 32 xã, thị trấn với 416 thôn, xóm. Xác định rõ vai trò quan trọng của hệ thống chính trị ở thôn, xóm, trong các chương trình công tác trọng tâm toàn khoá, Huyện uỷ Ý Yên đã có nghị quyết chuyên đề về "Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của chi bộ Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, xóm".

Đảng uỷ, UBND xã Yên Nhân họp bàn triển khai chương trình nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở thôn, xóm.
Đảng uỷ, UBND xã Yên Nhân họp bàn triển khai chương trình nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở thôn, xóm.

Với mục tiêu xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong hệ thống chính trị ở thôn, xóm vững mạnh, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, Huyện ủy Ý Yên đã chọn thôn 12, xã Yên Nhân làm điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng trong toàn huyện. Các giải pháp xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể thôn, xóm vững mạnh được huyện uỷ đề ra cụ thể như: Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở chi bộ thôn, xóm. Nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành của trưởng, phó thôn, xóm, đưa công tác quản lý Nhà nước ở địa bàn dân cư đạt hiệu quả. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, của cộng đồng ở khu dân cư, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh. Đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào các hoạt động của chi Đoàn; chọn một số lĩnh vực cụ thể ở thôn, xóm để thanh niên thực hiện vai trò xung kích, tình nguyện trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chi Hội Phụ nữ đẩy mạnh các phong trào và các hoạt động công tác Hội, trong đó tập trung xây dựng chi Hội Phụ nữ vững mạnh. Chi Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Hội viên nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi", tích cực vận động hội viên nông dân thực hiện "dồn điền đổi thửa" và xây dựng nông thôn mới. Chi Hội CCB đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền… Sau gần 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết của huyện uỷ, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, xóm trên địa bàn huyện đã bám sát nhiệm vụ được giao, từng bước củng cố về tổ chức và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương cũng như của toàn huyện. Năm 2012, huyện Ý Yên đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,2%. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3,55%. Giá trị sản xuất CN-TTCN tăng 23%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 18,25 triệu đồng/năm. Kinh tế tiếp tục ổn định, hoạt động văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Qua việc tập trung thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở thôn, xóm đã xuất hiện một số đơn vị điển hình thực hiện có hiệu quả chương trình như: thôn 12 (xã Yên Nhân), thôn 14 (xã Yên Khánh), thôn An Hộ (xã Yên Thành), thôn 14 (xã Yên Cường), thôn Nam Vinh (xã Yên Lương)…

Phát huy kết quả đã đạt được, Huyện ủy Ý Yên tiếp tục rút kinh nghiệm từ các mô hình làm điểm và các cơ sở thôn, xóm làm tốt để chỉ đạo nhân ra diện rộng trên địa bàn huyện. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể thôn, xóm theo hướng: Bám sát các nhiệm vụ của địa phương để hoàn thiện việc xây dựng chương trình công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị thôn, xóm, trong đó mỗi tổ chức cần tập trung nhân rộng các mặt công tác tốt, khắc phục kịp thời các mặt còn yếu kém. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên ở các thôn, xóm… nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra của chương trình, góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh./.

Bài và ảnh: Phạm Quốc Tuấn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,