Nghị quyết về việc phê chuẩn biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước, biên chế sự nghiệp; biên chế y tế xã, phường, thị trấn và giáo viên mầm non ngoài biên chế năm 2013
Cập nhật lúc08:41, Thứ Ba, 08/01/2013 (GMT+7)

(Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 07-12-2012)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08-3-2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26-7-2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 08-3-2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08-5-2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-BNV ngày 11-5-2012 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức hành chính năm 2012 cho tỉnh Nam Định;

Xét Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 02-11-2012 của UBND tỉnh về kế hoạch biên chế quản lý hành chính, biên chế sự nghiệp và biên chế y tế xã, phường, thị trấn năm 2013;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, biên chế sự nghiệp; biên chế y tế xã, phường, thị trấn và giáo viên mầm non ngoài biên chế năm 2013 như sau:

1. Tổng biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước và biên chế sự nghiệp là 30.253 biên chế, trong đó:

+ Công chức quản lý hành chính Nhà nước là: 2.328 biên chế
+ Sự nghiệp Giáo dục đào tạo là: 22.777 biên chế
+ Sự nghiệp Y tế là: 3.419 biên chế
+ Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin - Thể thao là: 601 biên chế
+ Sự nghiệp khác là: 1.128 biên chế

2. Cán bộ y tế xã, phường, thị trấn là: 1.447 chỉ tiêu

3. Tổng số giáo viên mầm non ngoài biên chế là: 5.325 chỉ tiêu

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2013.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khoá XVII, kỳ họp thứ năm thông qua./.

CHỦ TỊCH
Phạm Hồng Hà

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,