Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2013
Cập nhật lúc08:09, Thứ Ba, 18/12/2012 (GMT+7)

LTS: Như tin đã đưa, từ ngày 5 đến 7-12-2012, HĐND tỉnh khoá XVII đã tổ chức Kỳ họp thứ năm. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Từ số báo này Báo Nam Định lần lượt giới thiệu các nghị quyết của Kỳ họp.

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

I. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012

Năm 2012, trong bối cảnh khó khăn chung, đặc biệt là hậu quả nặng nề của cơn bão số 8, tỉnh nhà đã tập trung toàn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả:

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức phần lớn các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, kinh tế tiếp tục phát triển trên một số mặt. Sản xuất nông nghiệp ổn định; công tác dồn điền đổi thửa được triển khai tích cực, đã và đang xây dựng một số mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp; chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng cao, một số ngành công nghiệp có dấu hiệu phục hồi và phát triển. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm chăm lo. Tình hình chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được củng cố và giữ vững. Đã tổ chức thành công kế hoạch kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Quyết định công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Góp phần khơi dậy và phát huy lòng tự hào, niềm tin tưởng, khí thế và quyết tâm mới của Đảng bộ và nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh trong và ngoài nước. Tập trung phòng chống, khắc phục kịp thời ảnh hưởng của cơn bão số 8.

Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh năm 2012 còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục: Chưa hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch. Kinh tế phát triển chưa vững chắc; chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng, con nuôi trong sản xuất nông nghiệp còn chậm; một số địa phương chưa chủ động, tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới; các định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ chậm được thực hiện; sản xuất kinh doanh chưa ổn định; chất lượng giáo dục chưa đồng đều ở một số địa phương; công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội và nhu cầu sản xuất; một số chỉ tiêu phát triển y tế còn thấp; lao động thiếu việc làm, nợ đọng thuế, nợ bảo hiểm xã hội có xu hướng tăng lên; đời sống của nhân dân còn khó khăn; tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước trong quản lý và sử dụng đất đai chưa được khắc phục kịp thời; công tác phòng, chống tham nhũng chưa có sự chuyển biến tích cực; tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp, tội phạm, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tuy đã giảm nhưng còn ở mức cao.

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực hiện năm 2012 và đặc điểm, bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ của năm 2013, HĐND tỉnh cơ bản tán thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do UBND tỉnh trình tại kỳ họp và nhấn mạnh một số vấn đề sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

Tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn và bền vững hơn; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hoá, tập trung thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, kinh tế biển, xây dựng Thành phố Nam Định, chăm lo phát triển văn hoá - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Đảm bảo tăng cường, giữ vững quốc phòng - an ninh trật tự an toàn xã hội. Cải thiện đời sống của nhân dân.

2. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2013

a) Các chỉ tiêu kinh tế:

1. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP - giá so sánh 1994) tăng 12%. GDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 24 triệu đồng.

2. Cơ cấu kinh tế (%):

- Nông, lâm, thuỷ sản          25,2
- Công nghiệp, xây dựng     39,8
- Dịch vụ                              35,0

3. Giá trị sản xuất của ngành nông, lâm, thuỷ sản tăng 2,5-3%. Sản lượng lương thực 940-950 ngàn tấn. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 125 ngàn tấn. Giá trị sản phẩm trên một ha canh tác đạt trên 95 triệu đồng. Sản lượng thuỷ sản đạt 100 ngàn tấn.

4. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 21,5%,
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15%.
5. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 11,5%.
6. Giá trị xuất khẩu đạt 400 triệu USD.
7. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15% trở lên.
8. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn 2.170 tỷ đồng.

b) Các chỉ tiêu xã hội:

1. Giảm tỷ suất sinh 0,2%0.
2. Tạo việc làm cho khoảng 30,5 ngàn lượt người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 54%.
3. Học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 từ 80% trở lên.
4. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5,95% theo chuẩn hiện hành.
5. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 60%.
6. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 14,6%.

c) Các chỉ tiêu về môi trường:

1. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 92%
2. Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch 98%
3. Tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 70%
4. Tỷ lệ chất thải y tế nguy hại được xử lý 65%
5. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom 87%
6. Tỷ lệ KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 70%.

III. Các giải pháp chính

HĐND tỉnh tán thành các giải pháp thực hiện do UBND tỉnh đề ra và nhấn mạnh một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và tháo gỡ kịp thời khó khăn cho sản xuất kinh doanh trên cả các mặt: đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính. Tăng cường đối thoại của chính quyền đối với doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, tiếp cận nguồn vốn, thủ tục hành chính, xúc tiến thị trường cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các hộ sản xuất, kinh doanh. Vận động nhân dân sử dụng hàng hoá sản xuất trong nước.

2. Tập trung chỉ đạo và nguồn lực để trong mọi điều kiện phải thực hiện tốt các chỉ tiêu xã hội, môi trường. Nâng cao chất lượng và độ đồng đều trong giáo dục - đào tạo. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, y đức trong các cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến, tăng nhanh tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, báo chí, bảo đảm hiệu quả thực chất của phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội và an sinh xã hội.

3. Đổi mới sự chỉ đạo điều hành, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo của chính quyền và người đứng đầu các cấp theo quy hoạch, kế hoạch, bám sát và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ngành trong xử lý công việc. Bảo đảm kỷ luật công vụ, tăng cường phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm pháp luật, sách nhiễu, phiền hà đối với tổ chức và công dân. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, sai phạm trong địa phương, đơn vị phụ trách.

4. Thực hiện tốt các kế hoạch củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng xây dựng các lực lượng quân đội, công an chính quy, dân quân tự vệ, dự bị động viên và lực lượng an ninh cơ sở. Nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

5. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, khắc phục ngay một số hạn chế ở các địa phương, đơn vị như: Chương trình hành động phòng chống tham nhũng, việc kê khai, công khai tài sản còn hình thức; vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản, tài chính; chưa thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác của một số chức danh theo quy định của Chính phủ… Nâng cao chất lượng hoạt động và sự phối hợp của các cơ quan nội chính, tư pháp. Thực hiện tốt quy định tiếp công dân. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc bức xúc, đông người, kéo dài liên quan tới đất đai, giải phóng mặt bằng cùng với việc thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác giải phóng mặt bằng cần chú trọng đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống, việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất.

6. Thực hiện nghiêm quy định tại Chỉ thị 1792 ngày 15-10-2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ và Quyết định số 60 ngày 30-9-2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN giai đoạn 2011-2015, khắc phục tình trạng nợ xây dựng cơ bản. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, thực hiện tốt các quy định và pháp luật về đầu tư - xây dựng. Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn đến 2015. Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động các nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển để bù đắp thiếu hụt vốn do cắt giảm đầu tư công. Xúc tiến các nguồn vốn và đẩy mạnh tiến độ thi công một số công trình quan trọng như đường Nam Định - Phủ Lý mới, quốc lộ 38B, cầu Thịnh Long, đường 486, công trình phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc vào năm 2014, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp. Đề xuất với HĐND tỉnh phương án huy động và sử dụng các nguồn vốn hợp pháp theo quy định để tập trung cải tạo, nâng cấp một số công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, cấp bách.

IV. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt Nghị quyết.

HĐND tỉnh kêu gọi cán bộ, quân và dân trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Nam Định khoá XVII, kỳ họp thứ năm thông qua.

CHỦ TỊCH
Phạm Hồng Hà

 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,