Ban hành các Quy định về thi hành Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Cập nhật lúc07:32, Thứ Sáu, 11/11/2011 (GMT+7)

Ngày 1-11-2011, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Nguyễn Phú Trọng đã ký các Quyết định số 45-QĐ/TW về Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quyết định số 46-QĐ/TW ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (khóa XI); Quyết định số 47-QĐ/TW quy định về những điều đảng viên không được làm.

Quy định thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) quy định chi tiết về: Trình tự thủ tục kết nạp người vào Đảng; đảng tịch của đảng viên; phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng; một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; hệ thống tổ chức của Đảng; quy định số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ các cấp; nhiệm vụ của cấp ủy triệu tập đại hội; chỉ định đại biểu tham dự đại hội đại biểu đảng bộ các cấp; cách tổ chức điều hành và giúp việc đại hội; việc bầu cử trong Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tổ chức Ủy ban Kiểm tra; giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên; khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên; thi hành kỷ luật trong Đảng; việc giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng...

Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (khóa XI) bao gồm hướng dẫn chi tiết về: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp; Việc thi hành kỷ luật trong Đảng; đã được quy định tại các Điều 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (khóa XI)...

Quy định về những điều đảng viên không được làm nêu rõ: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định cụ thể của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Quy định này quy định rõ 19 điều đảng viên không được làm...

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc nghiên cứu để hướng dẫn những vấn đề thuộc về phương pháp, quy trình, thủ tục và nghiệp vụ để cụ thể hóa những quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, các tổ chức Đảng và đảng viên có trách nhiệm thực hiện Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (khóa XI). Ủy ban Kiểm tra TW hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và giúp BCH TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Các cấp ủy Đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định và định kỳ hằng năm báo cáo với cấp ủy cấp trên tình hình thực hiện Quy định này qua Ủy ban Kiểm tra của cấp ủy cấp trên.

Các Quy định, Hướng dẫn này được ban hành trong hệ thống Đảng tới các chi bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức Đảng và đảng viên có trách nhiệm thi hành./.

Theo: nhandan.com.vn

 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,