Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Cập nhật lúc08:04, Thứ Tư, 15/06/2011 (GMT+7)

Trong các ngày 13 và 14-6-2011, Ban TVTU tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tới gần 500 cán bộ chủ chốt của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ…

 Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: xuân thu
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại. Đại hội đã thông qua những chủ trương, đường lối và văn kiện có tầm quan trọng đặc biệt, lãnh đạo, định hướng toàn bộ hoạt động của Đảng, hệ thống chính trị và đất nước ta cả trước mắt cũng như lâu dài trên con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh trong năm 2011 và cả nhiệm kỳ. Các đồng chí cán bộ chủ chốt dự hội nghị sẽ là những nhân tố quan trọng trong việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đại hội trong phạm vi toàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt tập trung nghe truyền đạt để quán triệt sâu sắc, nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện của Đảng. Đóng góp những ý kiến thiết thực, có chất lượng vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Chương trình hành động có sự đối chiếu, liên hệ, so sánh, gắn kết với thực tiễn của đảng bộ, địa phương, đơn vị để có kế hoạch triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Thu
Quang cảnh Hội nghị.
Ảnh: Xuân Thu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã hoan nghênh sự tham gia đông đủ, tích cực và nghiêm túc của các đại biểu cũng như sự chỉ đạo, học tập, quán triệt triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của tỉnh. Đồng chí nêu rõ: Văn kiện Đại hội Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, được tổng kết từ kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều năm. Nội dung của các văn kiện Đại hội đều rất quan trọng, mỗi phần, mỗi luận điểm cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, nắm vững và vận dụng sáng tạo. Một số nội dung cần được quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là 5 bài học kinh nghiệm lớn; 8 đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng; 8 phương hướng cơ bản; nắm vững và giải quyết tốt 8 mối quan hệ lớn. Đồng chí nhấn mạnh, không chỉ dừng lại ở việc học tập, mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là các cán bộ chủ chốt phải xác định đó là việc làm thường xuyên, hằng ngày, trọng tâm, trọng điểm. Đồng chí Đinh Thế Huynh đã truyền đạt, quán triệt một số nội dung, luận điểm quan trọng trong các văn kiện đã được Đại hội XI thông qua  

Tại hội nghị, các đồng chí: Phùng Hữu Phú, Phạm Văn Linh đã truyền đạt, quán triệt đầy đủ 4 chuyên đề gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Trong đó, tập trung vào những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XI. Các nội dung, luận điểm trong các văn kiện đều được các đồng chí báo cáo viên luận giải sâu sắc, liên hệ với thực tiễn, dễ nhớ, dễ hiểu.

Sau khi được quán triệt các văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các đại biểu đã chia tổ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực vào Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Theo đó, để thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, gồm: đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp kèm theo các giải pháp đồng bộ, mục tiêu cụ thể. Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đưa việc học tập, quán triệt Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tổ chức Đảng và trong các tầng lớp nhân dân gắn với việc giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, địa phương, đơn vị. Tiếp tục triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với trọng tâm là “làm theo” gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ năm 2007-2015 và các năm tiếp theo”. Xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của chính quyền, công tác giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Đổi mới hoạt động của HĐND các cấp. Tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng theo Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước… Trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa. Ban hành và thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Phát triển kinh tế trang trại, gia trại”. Tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực cho “Chương trình xây dựng nông thôn mới”, phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 96 xã/209 xã, thị trấn trong toàn tỉnh đạt các tiêu chí nông thôn mới. Phát triển công nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực. Ban hành và triển khai hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề” ở khu vực nông thôn gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ tài chính, ngân hàng, thương mại, du lịch và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Tập trung đầu tư xây dựng vùng kinh tế biển, trọng điểm là ban hành và thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Xây dựng khu kinh tế tổng hợp Ninh Cơ”. Tăng cường đầu tư, nâng cấp Thành phố Nam Định lên đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2012. Tạo bước đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Xây dựng hệ thống giao thông huyết mạch”. Phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết có hiệu quả các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Trong đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Ban hành và thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Xây dựng các cơ sở giáo dục - đào tạo chất lượng cao”. Xúc tiến công tác chuẩn bị xây dựng khu trung tâm đào tạo đại học gắn với cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và sản xuất công nghệ cao nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho nền kinh tế. Kết hợp hài hòa giữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đưa phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và năng lực của các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện. Hoàn thành, đưa vào sử dụng bệnh viện 700 giường bệnh vào năm 2015. Đẩy mạnh Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với đảm bảo an sinh xã hội. Trong công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc. Giữ vững chủ quyền an ninh tuyến biển. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện hiệu quả các Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về “Công tác quốc phòng - an ninh”. Đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân có nhận thức đúng và chấp hành tốt các quy định của pháp luật…

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hưng đã tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến của các cán bộ chủ chốt trong tỉnh tham gia đóng góp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đảm bảo cụ thể, thiết thực, có tính khả thi, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối có ý nghĩa chiến lược của Đảng thể hiện trong các văn kiện quan trọng đã được Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua và vận dụng vào tình hình thực tiễn địa phương. Đồng thời phân tích, làm rõ những luận điểm, căn cứ thực tiễn trong việc xây dựng Chương trình hành động của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng ngay sau hội nghị cần tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 09 của Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; xây dựng, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động cụ thể của địa phương, đơn vị, thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.    

Duy Hưng

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,