Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) của tỉnh
Cập nhật lúc08:46, Thứ Sáu, 03/06/2011 (GMT+7)

Ngày 27-5-2011, UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) của tỉnh. Nội dung như sau:

Trong những năm qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và của Tỉnh uỷ về công tác thi đua, khen thưởng, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương và đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Từ phong trào thi đua yêu nước đã phát hiện, bồi dưỡng được nhiều điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy vậy, có lúc, có nơi, có đơn vị, công tác thi đua, khen thưởng chưa được quan tâm thường xuyên nên phong trào thi đua còn hình thức, công tác khen thưởng còn bình quân, chưa đánh giá đúng thành tích, lựa chọn đúng tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu để nêu gương, khen thưởng, đã làm hạn chế tác dụng của phong trào thi đua và suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII thông qua, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua Ái quốc; Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng” và các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, chỉ đạo của chính quyền các cấp, phát huy vai trò tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành hoạt động tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra.

3. Phát động phong trào thi đua phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mỗi ngành, địa phương, đơn vị. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng ngành, địa phương và đơn vị; trong từng thời gian hoặc tập trung vào giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp của ngành, địa phương, đơn vị. Phong trào thi đua phải có nội dung cụ thể, xác định rõ các tiêu chí đánh giá và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua yêu nước. Cùng với việc phát động, tổng kết phong trào thi đua chung, cần tổ chức nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề và phải có nội dung thiết thực, hình thức phù hợp. Kết thúc đợt thi đua phải tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời để đánh giá kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm cho việc tổ chức các phong trào thi đua tiếp theo.

4. Quá trình tổ chức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phải thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới để bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường công tác tuyên truyền, học tập và làm theo các gương người tốt, việc tốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi nhằm động viên, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng, xây dựng con người mới phát triển toàn diện; xây dựng nếp sống mới, xã hội văn minh; đẩy lùi lạc hậu, tiêu cực và những thói hư, tật xấu khác.

5. Việc đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua phải theo đúng các tiêu chí đã xác định khi phát động phong trào thi đua, phù hợp với nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo dân chủ, công khai, được dư luận đồng tình; tránh khen thưởng tràn lan (bình quân), làm giảm ý nghĩa, tác dụng của việc khen thưởng. Chú trọng phát hiện các nhân tố mới để khen thưởng kịp thời; quan tâm khen thưởng người lao động, người trực tiếp sản xuất, công tác. Thực hiện tốt Quy chế “quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp"; bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được tác động tích cực, lan toả trong toàn xã hội.

6. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao trách nhiệm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác thi đua, khen thưởng trong những năm tới.

Năm 2011, năm đầu của kế hoạch 5 năm (2011-2015), yêu cầu: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng ngành, địa phương, đơn vị để phát động phong trào thi đua, đảm bảo phong trào sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của sở, ngành, địa phương, đơn vị; gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát động sâu rộng phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh, với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và giai đoạn 2011-2015”. Trước hết, các cấp, các ngành, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả 6 nhóm giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-02-2011 của Chính phủ và Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 09-3-2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội” và một số nhiệm vụ trọng tâm, như: tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phát triển nguồn nhân lực; quan tâm giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng để phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng nông thôn mới; xây dựng Thành phố Nam Định trở thành đô thị loại I vào năm 2012, từng bước trở thành Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể nhân dân, căn cứ chức năng nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị phát động, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2011-2015) của tỉnh, của các ngành, địa phương, đơn vị.

8. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Cty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị này.

9. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,