,
Cập nhật lúc: 08:19 |26/11/2014
Ngày 25-11-2014, BCH Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 29 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2014 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015; Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17-7-2012 của Tỉnh ủy...
,
,
.
,
,
,
,