,
Cập nhật lúc: 19:26 |23/09/2021
Những năm trước, công tác cán bộ ở Đảng bộ huyện Trực Ninh gặp khó khăn, vướng mắc do yếu tố lịch sử về độ tuổi bổ nhiệm, bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và trình độ quản lý Nhà nước… Để khắc phục tình trạng trên, bám sát các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TU...
,
,
.
,
,
,
,