,
Cập nhật lúc: 08:15 |29/06/2016
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015; Thực hiện Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13, ngày 3-6-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII, hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...
,
,
.
,
,
,
,