,
Cập nhật lúc: 09:07 |30/01/2015
Có nguồn gốc lịch sử sâu xa từ Cách mạng Tháng Mười Nga và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong suốt chặng đường 65 năm qua, vượt qua những thay đổi biến động trên thế giới, quan hệ Việt - Xô trước đây và quan hệ Việt - Nga ngày nay luôn luôn gần gũi và gắn bó, không ngừng tìm kiếm động lực mới để phát triển.
,
,
.
,
,
,
,