,
Cập nhật lúc: 09:24 |23/07/2014
Giám sát của HĐND tỉnh là việc HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc tuân theo pháp luật và thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Giám sát của HĐND tỉnh bao gồm: giám sát của HĐND tại kỳ họp, giám sát của Thường trực HĐND, giám sát của các Ban HĐND và giám sát của đại biểu HĐND tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,