,
Cập nhật lúc: 07:38 |29/09/2016
Những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vụ Bản đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.
,
,
.
,
,
,
,