,
Cập nhật lúc: 09:08 |02/03/2021
Ngày 1-3-2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-UBBC về ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung Nghị quyết như sau...
,
,
.
,
,
,
,