,
Cập nhật lúc: 08:32 |18/09/2018
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền và các cấp, các ngành, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh của giai cấp nông dân, khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt của tổ chức HND...
,
,
.
,
,
,
,