,
Cập nhật lúc: 20:55 |19/05/2022
Những năm qua, hệ thống tuyên giáo các cấp, đặc biệt là các xã, thị trấn đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết, xử lý kịp thời.
,
,
.
,
,
,
,