,
Cập nhật lúc: 08:02 |24/02/2017
Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự chủ động của các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2017, góp phần từng bước nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,