,
Cập nhật lúc: 08:19 |27/03/2015
Ngày 24-3-2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung chính của bản Chỉ thị.
,
,
.
,
,
,
,