,
Cập nhật lúc: 08:34 |28/03/2017
Qua 20 năm tái lập, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với mục tiêu thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng tích cực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
,
,
.
,
,
,
,