,
Cập nhật lúc: 09:12 |13/10/2015
Bằng những biện pháp đồng bộ trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong tỉnh được kiện toàn đủ về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng.
,
,
.
,
,
,
,