,
Cập nhật lúc: 08:23 |16/10/2019
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, từ năm 2015 đến nay công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng luôn được Đảng bộ thành phố Nam Định quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua đó đã kịp thời ngăn ngừa, hạn chế những vi phạm trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên...
,
,
.
,
,
,
,