,
Cập nhật lúc: 14:50 |24/10/2014
Cử tri kỳ vọng vào những quyết sách của Quốc hội tại kỳ họp này, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh và đưa đất nước tăng trưởng bền vững. Đặc biệt, Quốc hội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 cán bộ giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả bỏ phiếu có thể coi như một trong những thước đo hiệu quả công việc và uy tín với mỗi thành viên.
,
,
.
,
,
,
,