,
Cập nhật lúc: 06:29 |16/11/2018
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 20-6-2013 quy định: "Ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội".
,
,
.
,
,
,
,