,
Cập nhật lúc: 08:20 |30/08/2016
HĐND thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên 6 tháng cuối năm 2016 thông qua các nội dung sau: Xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật tại các kỳ họp thường lệ năm 2016.
,
,
.
,
,
,
,