,
Cập nhật lúc: 09:00 |26/07/2016
Với quan điểm: "Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt", những năm qua, Đảng ủy xã Mỹ Phúc tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo sức mạnh nội lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
,
,
.
,
,
,
,