,
Cập nhật lúc: 07:48 |18/04/2014
Trong những năm qua, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng và quy định pháp luật hiện hành, công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đã được các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và đạt được kết quả bước đầu, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên.
,
,
.
,
,
,
,