,
Cập nhật lúc: 05:05 |21/01/2021
Ngày 14-1-2021, Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung như sau:
,
,
.
,
,
,
,