,
Cập nhật lúc: 03:54 |15/11/2019
Qua 15 năm thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX "Về công tác tôn giáo", Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh từng bước đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong đồng bào có đạo...
,
,
.
,
,
,
,