Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia
Cập nhật lúc20:11, Thứ Năm, 10/03/2022 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 326/QĐ-TTg phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch SDĐ quốc gia 5 năm 2021-2025. 

Cụ thể, phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch SDĐ thời kỳ 2021-2030, kế hoạch SDĐ quốc gia 5 năm 2021-2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Căn cứ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch SDĐ phân bổ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp với UBND cấp tỉnh khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch SDĐ quốc phòng thời kỳ 2021-2030, kế hoạch SDĐ quốc phòng 5 năm 2021-2025; quy hoạch SDĐ an ninh thời kỳ 2021-2030, kế hoạch SDĐ an ninh 5 năm 2021-2025. UBND cấp tỉnh khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, lập kế hoạch SDĐ 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh; lập và điều chỉnh quy hoạch SDĐ cấp huyện thời kỳ 2021-2030. Các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành liên quan có SDĐ bảo đảm tuân thủ chỉ tiêu SDĐ, đồng bộ, thống nhất với quy hoạch, kế hoạch SDĐ quốc gia. Rà soát các quy hoạch có SDĐ theo hướng bảo đảm phù hợp với quy hoạch SDĐ quốc gia; thực hiện việc xác định trên thực địa và khoanh định trên nền bản đồ địa chính đối với các chỉ tiêu SDĐ được phân bổ và các chỉ tiêu SDĐ do địa phương xác định để làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch SDĐ theo đúng quy định của pháp luật. Việc chuyển mục đích SDĐ, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng phải có kế hoạch cụ thể phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SDĐ hàng năm cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh triển khai kế hoạch SDĐ phải dựa trên kế hoạch huy động tài chính cho công tác thu hồi đất, tái định cư, thu hút các dự án đầu tư, chịu trách nhiệm về hiệu quả SDĐ, không để đất hoang hóa; đảm bảo hiệu quả cả về kinh tế - xã hội và môi trường, phát triển bền vững.

UBND cấp tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu SDĐ của quy hoạch, kế hoạch SDĐ được phê duyệt hàng năm theo quy định; Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu giữa các địa phương chưa sử dụng, sử dụng chưa hiệu quả cho các địa phương có cơ hội thu hút đầu tư, khai thác sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, bền vững, đồng thời làm cơ sở để Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch SDĐ quốc gia và lập kế hoạch SDĐ quốc gia 5 năm 2026-2030 theo quy định của pháp luật đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Các địa phương tập trung nguồn lực thực hiện tốt các chỉ tiêu SDĐ trong kế hoạch 5 năm (2021-2025). Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh nhu cầu SDĐ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ điều chỉnh phù hợp với quy định hoặc trình Quốc hội xem xét điều chỉnh Quy hoạch SDĐ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập kế hoạch SDĐ 5 năm kỳ cuối (2026-2030) vào năm 2024. Đối với các địa phương có nhu cầu chuyển đổi mục đích SDĐ trồng lúa mà không làm thay đổi tính chất, điều kiện để có thể chuyển đổi trở lại trồng lúa khi cần thiết thực hiện chuyển đổi linh hoạt theo Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tiêu chí, điều kiện để các địa phương thực hiện./.

PV

,
,
.
,
,
,
,