Kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã
Cập nhật lúc19:40, Thứ Tư, 09/03/2022 (GMT+7)

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, đến hết năm 2021, cả nước có 17.687 công chức Tư pháp - hộ tịch (giảm 662 người, tương đương với 3,8% so với năm 2020). Ngoài việc sụt giảm về số lượng đội ngũ cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp xã, nhiều địa phương ở cấp huyện, cấp xã vẫn còn bố trí công chức làm công tác Tư pháp - hộ tịch chưa có trình độ chuyên môn Luật. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công chức Tư pháp - hộ tịch cơ sở còn phải tham gia nhiều công việc khác tại địa phương gây quá tải công việc, ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Từ vị trí, vai trò quan trọng, nhiệm vụ ngày càng nhiều của công tác Tư pháp - hộ tịch cấp xã và từ thực tiễn, Bộ Tư pháp đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đủ số lượng, ưu tiên bố trí công chức Tư pháp - hộ tịch làm công tác hộ tịch chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2 có đông dân cư, số lượng công việc hộ tịch nhiều. Bộ cũng đề nghị UBND cấp tỉnh quan tâm điều phối trong tổng biên chế của địa phương để ưu tiên bố trí biên chế, quan tâm cơ sở vật chất và tăng kinh phí hoạt động cho các cơ quan Tư pháp các cấp./.

PV

,
,
.
,
,
,
,