Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc19:01, Thứ Ba, 07/12/2021 (GMT+7)

Ngày 6-12-2021, Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Kế hoạch số 29-KH/TU nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch của Ban TVTU để xây dựng kế hoạch của cơ quan, địa phương, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Kế hoạch của Ban TVTU đã đề ra 7 nội dung lớn cần tập trung triển khai thực hiện gồm: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW.

Ban TVTU yêu cầu việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện trong toàn Đảng và toàn xã hội. Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch của Ban TVTU, các huyện ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc tỉnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả./.

Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,