Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030
Cập nhật lúc19:55, Thứ Ba, 14/09/2021 (GMT+7)

Ngày 14-9-2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động).

Kế hoạch nhằm hướng dẫn các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả Cuộc vận động góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời góp phần tích cực, hiệu quả trong xây dựng, phát triển phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao của địa phương, đơn vị nói riêng, cả tỉnh nói chung.

Các chỉ tiêu phấn đấu: Số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 38%, đến năm 2030 đạt tỷ lệ trên 42% dân số toàn tỉnh; số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 28%, đến năm 2030 đạt tỷ lệ trên 32% số gia đình trong toàn tỉnh. Đến năm 2030, toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và có ít nhất 3 câu lạc bộ TDTT cơ sở trở lên. Kế hoạch cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho TDTT trường học; lực lượng vũ trang. Đối với các địa phương, phấn đấu trên 98% đơn vị cấp xã, phường, thị trấn, 100% đơn vị cấp huyện tổ chức đại hội TDTT các cấp, trên 85% đơn vị cấp xã tổ chức Tháng hoạt động thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch gồm: Tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; Xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng chống bệnh tật; Phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào TDTT cho mọi đối tượng; Tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập TDTT của nhân dân; Đầu tư nguồn lực triển khai Cuộc vận động; Nhân rộng những mô hình, điển hình triển khai tốt Cuộc vận động.

UBND tỉnh giao các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và tình hình thực tiễn địa phương phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo yêu cầu, nội dung và đạt được mục đích, chỉ tiêu đã đề ra./.

Khánh Dũng

,
,
.
,
,
,
,