Thông tri về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027
Cập nhật lúc09:34, Thứ Năm, 09/09/2021 (GMT+7)

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các cấp bộ đoàn tích cực, chủ động, sáng tạo, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu nhi; động viên đông đảo các tầng lớp thanh niên tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào, cuộc vận động do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức thu hút đông đảo thanh niên tham gia, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị và toàn tỉnh. 

Tuy nhiên, hoạt động của các cấp bộ đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong tỉnh còn những hạn chế. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chưa đạt yêu cầu. Công tác phát triển Đảng trong thanh niên còn hạn chế. Một bộ phận thanh niên có biểu hiện sa sút về lý tưởng, đạo đức, lối sống, mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật... 

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20-8-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Để tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên. Chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh. Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ đoàn; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, vai trò tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; chăm lo đời sống tinh thần, phát triển các thiết chế văn hoá cho thanh, thiếu nhi. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị. 

2. Lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn; tập trung chỉ đạo tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bố trí, điều động cán bộ để chuẩn bị một bước cho nhân sự đại hội đoàn các cấp; rà soát, quan tâm bố trí công tác cán bộ đoàn chuyên trách đến tuổi trưởng thành. Ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp phối hợp với đoàn cấp trên lãnh đạo việc chuẩn bị nhân sự tham gia ban chấp hành đoàn khoá mới bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đúng nguyên tắc, quy trình theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

3. Chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên. Chỉ đạo đoàn các cấp phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng đại hội; đa dạng hoá hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tăng cường biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến. Giao cho Đoàn Thanh niên thực hiện một số công trình, phần việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị, đồng thời công bố và triển khai một số chương trình, công trình chăm lo cho thanh, thiếu nhi. Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng bảo đảm các điều kiện cần thiết để Đoàn Thanh niên tổ chức đại hội trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ và bảo đảm an toàn, nhất là trong điều kiện dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp.

4. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với ban thường vụ các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, nội dung văn kiện, công tác nhân sự và các công tác bảo đảm khác. Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở từ đầu quý I-2022, hoàn thành trước ngày 31-5-2022; đại hội cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 15-8-2022; Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ XV hoàn thành trước ngày 15-10-2022.

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn theo dõi việc thực hiện Thông tri này; thường xuyên báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thông tri này phổ biến đến chi bộ./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Lê Quốc Chỉnh

 
,
,
.
,
,
,
,