Thông Tri về việc lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định lần thứ IX (nhiệm kỳ 2021-2026)
Cập nhật lúc18:13, Chủ Nhật, 29/11/2020 (GMT+7)

Ngày 25-11-2020, Ban TVTU đã ban hành Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định lần thứ IX (nhiệm kỳ 2021-2026). Nội dung như sau:

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai công tác nhân đạo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội, tổ chức hội từng bước được củng cố, kiện toàn, nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ. Các phong trào, cuộc vận động từ thiện, nhân đạo được phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả, được hội viên và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Tuy nhiên, kết quả hoạt động của tổ chức hội vẫn còn hạn chế. Một số tổ chức Hội cấp cơ sở chưa chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo công tác nhân đạo, hoạt động chữ thập đỏ, phong trào hoạt động chưa đồng đều; việc củng cố tổ chức và công tác cán bộ hội chưa đáp ứng yêu cầu sự phát triển của công tác hội và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới.

Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 3-11-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; để tổ chức thành công đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tập trung lãnh đạo đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh theo đúng quy định của Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và hướng dẫn của Trung ương Hội. Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội: xây dựng báo cáo đánh giá đúng kết quả công tác trong nhiệm kỳ qua, nêu rõ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới đảm bảo cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương: chú trọng giải pháp xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả công tác vận động nguồn lực phục vụ công tác hội.

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp trong việc xây dựng phương án nhân sự lãnh đạo hội nhiệm kỳ mới, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; có chất lượng và số lượng, cơ cấu hợp lý; lựa chọn giới thiệu những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết và có điều kiện tham gia công tác hội.

3. Chỉ đạo chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Thời gian tổ chức đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp diễn ra trong năm 2021: Cấp cơ sở, cấp huyện từ đầu quý I-2021 đến hết quý II-2021; Cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV-2021.

4. Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, Đại hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra. Chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai diện rộng.

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tri này, báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Thông tri này được quán triệt đến các chi bộ Đảng./.

,
,
.
,
,
,
,