Thông Tri về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026)
Cập nhật lúc18:20, Chủ Nhật, 29/11/2020 (GMT+7)

Ngày 25-11-2020, Ban TVTU đã ban hành Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Nội dung như sau:

Nhiệm kỳ 2016-2021, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình công tác hội. Hệ thống tổ chức được củng cố; nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới; các cấp hội đã tích cực phối hợp tham mưu giải quyết chế độ, chính sách cho cựu thanh niên xung phong; đẩy mạnh các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Để tổ chức thành công đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tập trung lãnh đạo đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp trong tỉnh thực sự trở thành đợt sinh hoạt sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, phát huy truyền thống xung kích cách mạng của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam góp phần thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 2. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội theo hướng dẫn của Trung ương Hội và quy định Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam. Báo cáo trình đại hội tập trung đánh giá đúng thực trạng, kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua; nêu rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới. Củng cố, kiện toàn cán bộ chủ chốt của Hội, lựa chọn, giới thiệu những cựu thanh niên xung phong nhiệt tình, có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, uy tín và đủ sức khỏe giữ cương vị chủ chốt để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

3. Các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện để Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp, hỗ trợ Hội Cựu Thanh niên xung phong cùng cấp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về đại hội.

4. Ban Thường vụ Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cựu thanh niên xung phong các cấp, Đại hội cựu thanh niên xung phong tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn và chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, đúng tiến độ. Chỉ đạo đại hội điểm và rút kinh nghiệm để triển khai diện rộng.

Thời gian tiến hành Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong cấp cơ sở từ quý I-2021 đến hết quý II-2021; đại hội cấp huyện hoàn thành trong quý III-2021; Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong cấp tỉnh tổ chức trong quý IV-2021.

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tri này, báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Thông tri này được quán triệt đến các chi bộ Đảng./.

,
,
.
,
,
,
,