Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng năm 2020
Cập nhật lúc07:58, Thứ Năm, 29/10/2020 (GMT+7)

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong các ngày 28 và 29-10-2020 Sở Xây dựng phối hợp với Cục Quản lý xây dựng; Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) đã tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng năm 2020 gồm: các nội dung chính của Luật số 62/2020/QH14 ngày 17-6-2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14-8-2019 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Đối tượng tập huấn gồm lãnh đạo UBND và Phòng Công Thương, Phòng Quản lý đô thị các huyện, thành phố; các Ban quản lý xây dựng; các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Các học viên tham gia tập huấn được phổ biến các nội dung chính của Luật số 62/2020/QH14; Nghị định số 113/2020/NĐ-CP quy định chi tiết điểm d, khoản 3, Điều 3, Luật Xây dựng năm 2020 đối với công trình xây dựng có yêu cầu thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng và được áp dụng miễn giấy phép xây dựng; nội dung của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5-4-2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Các văn bản quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm: Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ; các Thông tư số 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/2019/TT-BXD ngày 26-12-2019 và Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20-7-2020 của Bộ Xây dựng./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,