Chấn chỉnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc07:50, Thứ Ba, 27/10/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại như: trong quá trình thực hiện nhiều dự án phải tiến hành điều chỉnh nhiều lần do các khâu khảo sát, thiết kế, thẩm định thiết kế - dự toán… trong hồ sơ không đảm bảo chất lượng; chưa tuân thủ đúng quy định pháp luật trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản; chưa thực hiện tốt công tác đấu thầu qua mạng theo lộ trình, tỷ lệ thực hiện thấp. Ðể nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Ðịnh, các chủ đầu tư, đơn vị và cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện ngay một số giải pháp.

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phải nghiêm túc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư và xây dựng; việc lập, thẩm định thiết kế - dự toán phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, định mức, khối lượng, đơn giá và phù hợp với thực tế, tính đồng nhất giữa các công trình tương tự... Chỉ thực hiện trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi có nguồn vốn bố trí cho dự án, công trình; thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành (nhất là cấp huyện, xã), đẩy mạnh tuyên truyền vận động, giải thích để nhân dân hiểu, chấp hành chính sách pháp luật nhằm giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án. Nâng cao chất lượng báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án; thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định. Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng công trình dự án, thực hiện công tác nghiệm thu công trình theo quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ giải ngân thấp. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Ðịnh, các chủ đầu tư, đơn vị và cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản chịu trách nhiệm trong việc tham mưu với Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh về thực hiện trình tự, thủ tục triển khai các dự án đầu tư công. Các đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác đầu tư xây dựng cơ bản do đơn vị làm chủ đầu tư. UBND các huyện, thành phố Nam Ðịnh, UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo các quy định hiện hành đối với các dự án do cấp huyện, xã quyết định đầu tư. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, các sở quản lý công trình chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong quá trình thẩm định dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với thực tế, tính đồng nhất giữa các công trình tương tự, không để thừa, thiếu khối lượng.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu cho cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành và địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước; triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHÐT ngày 16-12-2019 của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư; phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu trên phạm vi toàn tỉnh; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo các quy định của pháp luật./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,