Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020
Cập nhật lúc18:35, Chủ Nhật, 13/09/2020 (GMT+7)

Ngày 10-9-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số: 84/KH-UBND về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các sở, ban, ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó Kế hoạch 84 nhằm theo dõi, đánh giá kết quả công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của các sở, ban, ngành, các địa phương; công bố Chỉ số CCHC năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực chất, khách quan, công khai, minh bạch. Để công tác xác định Chỉ số CCHC đạt kết quả cao, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) tập trung triển khai thực hiện 7 nội dung trọng tâm, gồm: Nghiên cứu, tham mưu chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần) Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC để đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2020 đối với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; Xây dựng Bộ khung chỉ số đánh giá kết quả thực hiện CCHC đối với UBND cấp xã. Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch và hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; dự kiến thực hiện trong tháng 11-2020. Tổ chức đánh giá và tự đánh giá thông qua phần mềm Quản lý chấm điểm xác định Chỉ số CCHC (Sở Nội vụ hướng dẫn và dự kiến thực hiện trong tháng 1-2021 đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; UBND cấp huyện hướng dẫn các xã, phường, thị trấn dự kiến thực hiện trong tháng 12-2020. Đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức (giao Sở Nội vụ chủ trì, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh thực hiện). Tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm (UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định, giao Phòng Nội vụ hoặc Ban Tổ chức - Nội vụ chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định Chỉ số CCHC của UBND cấp xã). Tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số CCHC (dự kiến tháng 2-2021 tổng hợp Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; tháng 1-2021 tổng hợp Chỉ số CCHC của UBND cấp xã). Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số CCHC, Công bố Chỉ số CCHC sau khi có kết quả thẩm định./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,