Áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng đối với dự án trong giai đoạn chuyển tiếp
Cập nhật lúc16:12, Thứ Ba, 01/09/2020 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17-7-2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 10-8-2020 và Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18-8-2020 công bố đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh quy định: Trường hợp dự toán xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc phê duyệt kể cả đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm hai Quyết định số 1970 và 2041 có hiệu lực thì chủ đầu tư xác định, cập nhật dự toán xây dựng (lập điều chỉnh dự toán xây dựng) trình cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc UBND tỉnh thẩm định làm cơ sở để xác định, phê duyệt giá gói thầu, cập nhật giá gói thầu xây dựng theo đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công được công bố. Việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng, điều chỉnh giá gói thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và đấu thầu.

UBND tỉnh giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương và các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn các chủ đầu tư lập, thẩm định, trình duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng, điều chỉnh giá gói thầu theo đúng quy định./.

Thành Trung


 

,
,
.
,
,
,
,