Triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị
Cập nhật lúc19:09, Thứ Năm, 27/08/2020 (GMT+7)

Ngày 21-8-2020, Ban TVTU ban hành Kế hoạch số 92-KH/TU về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Nội dung Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) tập trung vào một số mục tiêu cụ thể: Đến năm 2030, cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng đạt khoảng 15-20%; xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc tốp 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc tốp 3 nước dẫn đầu ASEAN, tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng đạt khoảng 7%. Mục tiêu cụ thể đến năm 2045 tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 25-30%; giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 20%… Nghị quyết cũng đề ra 10 giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu về: Phát triển các nguồn năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững; phát triển nhanh và bền vững ngành điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban TVTU yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW, góp phần nâng cao nhận thức và sự thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 55-NQ/TW cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; kết hợp đa dạng các hình thức tuyên truyền, phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị. Gắn việc học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW với các nghị quyết, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, giám sát, báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về cấp ủy cấp trên./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,