Tập trung nâng cấp hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành
Cập nhật lúc20:48, Thứ Tư, 26/08/2020 (GMT+7)

Thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ về công tác văn thư, hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành đã được triển khai áp dụng đến các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc gửi, nhận, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành của các cơ quan, tổ chức chưa đảm bảo các chức năng để thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Để đảm bảo việc soạn thảo, ký ban hành văn bản và quản lý văn bản điện tử thực hiện đúng quy định, nhất là phục vụ công tác lưu trữ điện tử, ngày 24-8-2020, UBND tỉnh có Văn bản số 690/UBND-VP8 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp cùng nhà cung cấp phần mềm quản lý văn bản của cơ quan, đơn vị mình để yêu cầu nâng cấp, hoàn thiện các chức năng của Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành đáp ứng các quy định tại Nghị định 30/2020 NĐ-CP. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cấp phần mềm quản lý văn bản điều hành theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Trong đó khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế như: Chưa kiểm tra được chữ ký số văn bản điện tử đến; ký số đối với phụ lục không cùng tập tin; chưa có phân hệ lập hồ sơ điện tử, giao nộp hồ sơ, tài liệu điện tử vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử tỉnh; chưa tích hợp mã số định danh của cơ quan vào văn bản và hồ sơ. Viễn thông Nam Định, Viettel Nam Định căn cứ các quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP để nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành cho các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, đảm bảo các phương án kỹ thuật, bảo mật theo quy định. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo quy định./.

Hương Tú

,
,
.
,
,
,
,