Đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng
Cập nhật lúc07:40, Thứ Ba, 11/08/2020 (GMT+7)

Sở KH và ÐT vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Ðịnh, các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc quy định của Thông tư 11/2019/TT-BKÐT ngày 16-12-2019 của Bộ KH và ÐT; Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 29/UBND-VP5 ngày 20-1-2020 của UBND tỉnh về việc triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư, bên mời thầu, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo quy định. Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và đăng tải công khai các trường hợp hành vi vi phạm theo quy định. Ðề nghị các đơn vị liên quan đến công tác đấu thầu qua mạng thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo bằng văn bản định kỳ hàng tháng về việc thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, bao gồm cả việc lựa chọn nhà thầu qua mạng, của các tháng trước trong năm về Sở KH và ÐT (chậm nhất ngày 10 hàng tháng) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định./.

Đức Toàn

 

,
,
.
,
,
,
,