Các Đảng bộ trực thuộc tỉnh hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc07:24, Thứ Sáu, 07/08/2020 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thời gian qua, sau khi chỉ đạo tổ chức đại hội điểm ở Đảng bộ huyện Ý Yên và đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội ở Đảng bộ huyện Hải Hậu, Ban TVTU đã tập trung chỉ đạo đại hội ở các Đảng bộ trực thuộc bảo đảm chặt chẽ, nền nếp, đúng nguyên tắc. Xác định, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đã đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức. Đến ngày 8-8-2020, 15/15 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh hoàn thành đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,