UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế biển tỉnh đến năm 2030
Cập nhật lúc20:36, Thứ Năm, 23/07/2020 (GMT+7)

Ngày 22-7-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND thực hiện Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục đích của Kế hoạch 63 nhằm quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung của Quyết định 647/QĐ-TTg tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thu hút các hoạt động hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển nhằm huy động các nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác, góp phần thực hiện thành công các quan điểm, mục tiêu tại Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5-3-2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương có biển (Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Hải Hậu) triển khai đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm các hoạt động hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển trên cơ sở Luật Biển Việt Nam và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Phát triển bền vững kinh tế biển dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển, tăng cường liên kết, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, tạo động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Giữ gìn giá trị truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa đi đôi với xây dựng, gắn kết, thân thiện với biển. Tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn. Gắn bảo vệ môi trường với phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, sự cố môi trường biển. 

UBND tỉnh cũng xác định nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện gồm: Về quản trị biển, quản lý vùng bờ. Phát triển kinh tế biển, ven biển (du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí, tài nguyên khoáng sản biển, nuôi trồng và khai thác hải sản, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới). Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển. Điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển. Bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,