Tọa đàm "Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo của Đảng trong tình hình hiện nay"
Cập nhật lúc20:37, Thứ Năm, 23/07/2020 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2020), chiều 23-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tọa đàm với chủ đề “Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo của Đảng trong tình hình hiện nay”. Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự tọa đàm có lãnh đạo các ngành trong khối an ninh tư tưởng văn hóa, khoa giáo; lãnh đạo, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy trong tỉnh.

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

90 năm qua, cùng với ngành Tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo Nam Định luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cùng với sự phát triển của tỉnh, Ban Tuyên giáo các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức và ngày càng khẳng định vững chắc vai trò tiên phong trong tham mưu giúp cấp ủy thực hiện các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu với Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản, nhằm đổi mới công tác tư tưởng, công tác Tuyên giáo, tăng cường định hướng tư tưởng chính trị của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới, như: Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay; Chỉ thị về tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay; Quy chế về cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên trong Đảng bộ tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tiếp tục được đổi mới và nâng cao, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phòng trào thi đua xây dựng quê hương Nam Định giàu đẹp, văn minh. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã tham mưu nhiều giải pháp đổi mới công tác tư tưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng trước yêu cầu mới. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế: Nội dung, phương thức tuyên truyền có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, tính thuyết phục và hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; năng lực nắm bắt, phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình tư tưởng chưa cao; khả năng phát hiện, tham mưu, xử lý, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn chưa kịp thời; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quản điểm sai trái của các thế lực thù địch và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn bị động, hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về các lĩnh vực của công tác Tuyên giáo chưa thường xuyên; công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí có lúc chưa đáp ứng yêu cầu, một số vụ việc phản ánh thông tin thiếu khách quan. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội, nhất là tham mưu xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Các phát biểu tham luận tại hội nghị tọa đàm tập trung làm rõ một số vấn đề như: Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho học sinh phổ thông hiện nay; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị tại Trường Chính trị Trường Chinh; Đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay trong Đảng bộ LLVT tỉnh; Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với việc xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Giải pháp, mô hình tập hợp, giáo dục thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Văn học nghệ thuật với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở cơ sở; Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh…

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban  TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi tọa  đàm.
Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng đánh giá cao chất lượng các tham luận của các đại biểu của các cơ quan, đơn vị và nhấn mạnh: Các tham luận đã khẳng định công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng góp vai trò đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc; đánh giá đúng thực trạng trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo ở tỉnh ta hiện nay. Từ những định hướng, giải pháp được đề xuất, thời gian tới công tác Tuyên giáo cần tập trung nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, yêu cầu nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo trong tình hình mới; kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc đã được khẳng định trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng; gắn công tác tuyên giáo với thực tế đời sống, hướng mạnh về cơ sở; đồng hành, tham gia trực tiếp hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ động dự báo và định hướng cung cấp thông tin, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào các hoạt động tuyên giáo trong thời đại bùng bổ truyền thông hiện nay. Khẳng định công tác tư tưởng là một trong những phương thức lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng cần quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,