Hỗ trợ 1 tỷ 975 triệu đồng thực hiện 6 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020
Cập nhật lúc19:01, Thứ Hai, 06/07/2020 (GMT+7)

Ngày 1-7-2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về việc bố trí vốn hỗ trợ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.

Theo đó tỉnh bố trí 2 tỷ 679,34 triệu đồng thực hiện 6 dự án hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm hộ, người dân và cộng đồng trên địa bàn phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020. Cụ thể, Nhà nước hỗ trợ 1 tỷ 975 triệu đồng, gồm: Hỗ trợ vật tư trực tiếp cho hộ: 1 tỷ 819,86 triệu đồng; hỗ trợ chi phí triển khai là 94,763 triệu đồng; hỗ trợ chi phí quản lý và chi khác: 60,377 triệu đồng; Vốn đối ứng của người dân là 704,34 triệu đồng. 6 dự án sẽ triển khai gồm: 5 dự án chăn nuôi gia cầm với 175 hộ tham gia (bình quân 35 hộ/dự án) tại các xã Tân Thịnh (Nam Trực), Giao Yến (Giao Thủy), xã Xuân Ninh (Xuân Trường), Việt Hùng (Trực Ninh), Yên Lộc (Ý Yên); 1 dự án phát triển nghề đan cói với 35 hộ tham gia tại xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng).

Ðể chương trình hỗ trợ đạt hiệu quả cao nhất, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT các địa phương phải đảm bảo công khai, dân chủ trong việc xây dựng và thực hiện dự án; tổ chức thực hiện dự án trong 3 tháng, hoàn thành trước 15-12-2020. Trong đó, phải đảm bảo đối tượng hỗ trợ là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm hộ, người dân và cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Quyết định số 1722/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Về điều kiện hỗ trợ, đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, định hướng, nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương; Phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu sản xuất của hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhóm hộ, người dân và cộng đồng trên địa bàn các địa phương triển khai dự án; Ðảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia và cam kết của người dân trong việc xây dựng và thực hiện dự án. Ðối với hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, nhóm hộ, người dân và cộng đồng dân cư phải có điều kiện về đất đai, lao động và tư liệu sản xuất đáp ứng với nội dung của dự án; Có khả năng đối ứng bằng hiện vật trong quá trình thực hiện dự án; Có cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký./.

Thanh Thúy

 

,
,
.
,
,
,
,